Strona główna Informacje Rada Terenowa
Warmińsko-Mazurska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym PDF Drukuj artykuł


           Warmińsko-Mazurska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym  została powołana do życia Zarządzeniem nr 243 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Warmińsko-Mazurskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

            Zasady i tryb powoływania rad terenowych oraz zasady działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz. U. Nr 113, poz. 723 ze zm.).

            W skład Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, która swoją działalnością obejmuje obszar właściwości Sądów Okręgowych w Elblągu i Olsztynie wchodzą:

 • Przewodniczący Rady – Danuta Hryniewicz Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie
 • Wiceprzewodniczący Rady - Marek Omelan sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu
 • Wiceprzewodniczący Rady - płk mgr Andrzej Bartkiewicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie
 • Sekretarz Rady – Hanna Winkel Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
 • zaproszeni przez Przewodniczącego Rady przedstawiciele wyznaczeni przez:
  1) wojewodę,
  2) prezesów Sądu Okręgowego w Olsztynie i Sądu Okręgowego w Elblągu,
  3) prokuratorów okręgowych działających w okręgach Sądów Okręgowych w Olsztynie i Elblągu,
  4) kierowników komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego właściwych do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego,
  5) dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy,
  6) wojewódzkiego kuratora oświaty,
  7) komendanta wojewódzkiego policji,
  8) szefów regionalnych sztabów wojskowych,
  9) organy wykonawcze samorządu terytorialnego,
  10) dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych wojewodów oraz podmiotów, o których mowa w pkt. 4-9.

        Warmińsko-Mazurska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Olsztynie została powołana w celu koordynowania współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości, wykonywaniu orzeczeń sądu, a także kontroli społecznej i dokonywania oceny polityki penitencjarnej.

Informacje o Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym


Sprawozdanie z działalności Rady Terenowej za rok 2012

 

Więcej informacji o działalności Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym można uzyskać na stronie:

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura-organizacyjna/rada-glowna-do-spraw-spolecznej-readaptacji-i-pomocy-skazanym

W dniu 26 września 2013 roku z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie Pana płk Andrzeja Bartkiewicza odbyła się konferencja nt. “Kształcenie w jednostkach penitencjarnych jako element pomocy w readaptacji społecznej skazanych – podsumowanie realizacji projektów systemowych w latach  2007 – 2013.”

        W konferencji wziął udział m.in. Przewodniczący Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Olsztynie Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Pan Wacław Bryżys oraz inni członkowie wchodzący w skład Rady, w tym przedstawiciele organów samorządu terytorialnego realizujący szereg programów systemowych na obszarze województwa Warmińsko – Mazurskiego  mających  na  celu  pomoc  skazanym  w  readaptacji  społecznej  oraz  zapobieganiu  wykluczeniu  społecznemu.
Program konferencji.

 

22 października 2013 roku w Areszcie Śledczym w Olsztynie odbyło się posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym połączone ze zwiedzaniem aresztu.

Tematem wiodącym Rady Terenowej było wzmożenie uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomocy w społecznej readaptacji skazanych oraz pomocy postpenitencjarnej.

Do udziału w posiedzeniu Rady zaproszono przedstawicieli organizacji samorządowych województwa warmińsko - mazurskiego podejmujących działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz readaptacji osób skazanych i ich rodzin.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Informacja o sposobie wykorzystania w roku 2013 środków finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - w części postpenitencjarnej w okręgu olsztyńskim

 Sprawozdanie z działalności Rady Terenowej za rok 2013

 

20 listopada 2014 roku w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyło się posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Tematem wiodącym Rady Terenowej było przedstawienie podejmowanych przez Radę działań promocyjnych na rzecz integracji skazanych i ich rodzin w latach 2010 - 2014.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Informacja o sposobie wykorzystania w roku 2014 środków finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - w części postpenitencjarnej w okręgu olsztyńskim

 Sprawozdanie z działalności Rady Terenowej za rok 2014

 

4 grudnia 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyło się posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Tematem wiodącym Rady Terenowej było przedstawienie omówienie zjawiska handlu ludźmi w Polsce w tym zagrożeń wykorzystania w procederze handlem ludźmi osób z przeszłością kryminalną.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Sprawozdanie z działalności Rady Terenowej za rok 2015

 

17 listopada 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyło się posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Tematem wiodącym Rady Terenowej były działania podejmowane przez Rząd RP oraz wymiar sprawiedliwości i inne instytucje państwowe i organy samorządu terytorialnego, a także organizacje samorządowe zmierzające do pełnej readaptacji osób skazanych przede wszystkim poprze pracę.

 PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Sprawozdanie z działalności Rady Terenowej za rok 2016


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie