Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Ogłoszenia Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką
Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 12 września 2017 r.  

K- 1461-17/17

 

O g ł o s z e n i e

o naborze na praktykę absolwencką

                   Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką w Wydziałach i Oddziałach Sądu Okręgowego w Olsztynie organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r., nr 127, poz. 1052).

Praktyka będzie się obywać na postawie umowy zawartej na okres trzech miesięcy (w wymiarze 40 godzin tygodniowo).

Liczba miejsc – 17

 

Program praktyki absolwenckiej będzie obejmował:

Wykonywanie czynności wynikających z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. MS z 2003 r., nr 5, poz. 22 z późn. zm.), w szczególności:

 1. Sporządzanie wezwań i zawiadomień.
 2. Przygotowywanie pism na zarządzenie sędziego, kierownika komórki organizacyjnej.  
 3. Wysyłanie i podłączanie korespondencji do akt.
 4. Zakładanie akt spraw (drukowanie okładek, wszywanie i numerowanie dokumentów).
 5. Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym.
 6. Doręczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych (w tym wpisywanie pism do kontrolek, skanowanie zwrotnych poświadczeń odbioru).
 7. Przygotowywanie akt sądowych i innej dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego (sporządzanie i sprawdzanie spisów zdawczo-odbiorczych).
 8. Ewidencja i weryfikacja wniosków i dokumentów w systemach informatycznych i w ewidencji prowadzonej w formie papierowej na potrzeby wydziałów/oddziałów sądu.

Wymagania formalne dla kandydatów:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 6. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o przyjęcie na praktykę absolwencką.
 2. Curriculum vitae.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe.
 6. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 7. Oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu).
 8. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

    

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie. Nabór będzie składał się z dwóch etapów:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze  pokój nr 6 lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę naboru (K-1461-17/17) w terminie do 26 września 2017 r. na adres: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44 A, 10-543 Olsztyn. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

  

Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów do drugiego etapu naboru oraz termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczona zostanie na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie: www.olsztyn.so.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

 

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89/ 521-61-57.

 

D  Y    R  E  K    T  O  R

Sądu Okręgowego w Olsztynie

Rafał Turek

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie