Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty wz. psychologii w II OZSS z siedzibą w Mrągowie
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty wz. psychologii w II OZSS z siedzibą w Mrągowie PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 12 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii

 

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko

specjalisty w zakresie psychologii

w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów

Sądu Okręgowego w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie  

 • Oznaczenie konkursu: K-1100-25/17
 • Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 etat

 

Zgłoszenia do konkursu, adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z dopiskiem „Konkurs nr K-1100-25/17 na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii”, należy składać w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Olsztynie, ulica Dąbrowszczaków 44 A pokój nr 6 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 10-543 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 44A, do 6 października 2017 r. W przypadku zgłoszenia nadanego za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Sądu.

Konkurs rozpocznie się 11 października 2017 roku (pierwszy etap) w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie przy ulicy Dąbrowszczaków 44 A, i będzie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowisko kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 367).

Wymagania dla kandydata na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadanie przez kandydata obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwa innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje kandydatowi prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
 7. ukończone studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskany tytuł zawodowego magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną.

 Kandydat zainteresowany ofertą powinien złożyć następujące wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
 5. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje kandydatowi prawo do zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 6. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. oświadczenie, że kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalające na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badania uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia kandydata, skorzystanie z konsultacji psychologicznej.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. pierwszy etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, tj. ocena czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 wyżej wskazanego rozporządzenia, czy zostało złożone w terminie, czy kandydat spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1418).
 2. drugi etap – praca pisemna polegająca na sporządzeniu przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez komisję konkursową. Zadanie to polega na opracowaniu propozycji rozwiązania problemu dotyczącego opiniowania przez specjalistę w zakresie psychologii, albo na sporządzeniu opinii w sprawach rodzinnych, opiekuńczych lub w sprawach nieletnich, w zakresie wymagającym specjalistycznej wiedzy psychologicznej, na podstawie opisu lub dokumentacji przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych oraz dokumentów z akt sprawy, w ramach której opinia została zlecona. Drugi etap konkursu trwa 90 minut.
 3. trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydata do drugiego etapu (co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem) i trzeciego etapu konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie  www.olsztyn.so.gov.pl

                                                                            PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO

                                                                                           W OLSZTYNIE

                                                                                       Danuta Hryniewicz


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie