Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowiska aplikanta kuratorskiego
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowiska aplikanta kuratorskiego PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 11 października 2017 r.

K-1100-27/17

  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA WOLNE STANOWISKA APLIKANTA KURATORSKIEGO

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie ogłasza konkurs na wolne stanowiska aplikanta kuratorskiego.

Oznaczenie konkursu: K-1100-27/17

Liczba wolnych stanowisk:               2 etaty – Sąd Rejonowy w Biskupcu
                                                1 etat – Sąd Rejonowy w Olsztynie

Zgodnie z art. 72 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2014, poz. 795 z późn. zm.), aplikantem kuratorskim może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego;
 4. ukończył wyższe studia magisterskie  z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku aplikanta kuratorskiego:

 1. uczestnictwo w szkoleniu;
 2. dokonywanie oceny przebiegu spraw znajdujących się w postępowaniu rozpoznawczym i wykonawczym w ramach pracy zespołu;
 3. zapoznawanie się z rejonem pracy kuratora – patrona oraz zadaniami wynikającymi z jego zakresu czynności;
 4. przyswojenie zasad prowadzenia dokumentacji kuratorskiej;
 5. nawiązywanie kontaktów z instytucji zajmujących się wychowaniem, profilaktyką i resocjalizacją;
 6. zapoznanie się z organizacją i formami pracy ośrodka kuratorskiego;
 7. udział w posiedzeniach zespołu i naradach organizowanych przez kuratorów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podanie adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie o przyjęcie na aplikację;
 2. curriculum vitae z przebiegiem nauki oraz pracy zawodowej;
 3. kserokopia dyplomu ukończenia  studiów magisterskich z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych,  socjologicznych lub prawnych albo kserokopia dyplomu ukończenia innych wyższych studiów magisterskich i studiów podyplomowych z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;
 4. pisemne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 5. pisemne oświadczenie  o niekaralności;
 6. pisemne oświadczenie o zdolności  ze względu na stan zdrowia do wykonywania zawodu kuratora zawodowego;
 7. własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. II etap – część pisemna - sprawdzenie umiejętności i wiedzy kandydata,
 3. III etap – część ustna – sprawdzenie umiejętności i wiedzy kandydata.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze, pokój nr 6 lub drogą pocztową z dopiskiem Konkurs na aplikację kuratorską w terminie do 9 listopada 2017 r. na adres: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44 A, 10-543 Olsztyn.

  

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do II etapu konkursu przed terminem rozpoczęcia konkursu – poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie: www.olsztyn.so.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89/ 521-61-57.

                       

P   R   E   Z   E   S

Sądu Okręgowego w Olsztynie

                                                                                                                               Danuta Hryniewicz


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie