Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko sekretarki w Sądzie Okręgowym w Olsztynie (Biuro Podawcze)
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko sekretarki w Sądzie Okręgowym w Olsztynie (Biuro Podawcze) PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 6 grudnia 2017 r.  

Ogłoszenie

o naborze kandydatów na stanowisko sekretarki

w Sądzie Okręgowym w Olsztynie (Biuro Podawcze)

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie organizuje, w drodze konkursu, nabór kandydatów na stanowisko sekretarki (w grupie inni pracownicy) w Sądzie Okręgowym w Olsztynie (Biuro Podawcze) w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1).

 •           Oznaczenie konkursu: K-1100-30/17
 •           Liczba wolnych stanowisk pracy: 1  

I.              Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 1. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i znakowanie jej prezentatą wpływu.
 2. Przyjmowanie pism do wysłania i ich wysyłka.
 3. Obsługa systemu SOP (System Obsługi Poczty).
 4. Przygotowywanie (otwieranie, opisanie) korespondencji wpływającej do prezesa i dyrektora sądu w ramach posiadanego upoważnienia.
 5. Doręczanie pism i przesyłek na terenie miasta.
 6. Doręczanie pism i akt między oddziałami, wydziałami i innymi komórkami organizacyjnymi.
 7. Rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną.
 8. Prowadzenie książek nadawczych i odbiorczych przesyłek pocztowych.
 9. Doręczanie zarządzeń kierownictwa jednostki.
 10. Obsługa platformy E-Puap poprzez codzienne monitorowanie wpływu pism do sądu i przesyłanie odpowiedzi na złożone pisma, po ich dostarczeniu przez odpowiednią komórkę.
 11. Bieżące zaznajamianie się z wszelkimi zmianami przepisów w zakresie działania Sądu i Biura podawczego.
 12. Prowadzenie ewidencji zbiorczej wysłanych listów.

II. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 7. Umiejętność obsługi komputera.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 z późn. zm.),
 2. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
 3. Kreatywność i asertywność,
 4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 5. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 6. Umiejętność pracy w zespole,
 7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).
 2. Własnoręcznie podpisane CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 3. Oświadczenia kandydata:
  - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - o nieposzlakowanej opinii,
  - o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  - o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe,
  - o posiadaniu stanu zdrowia kandydata pozwalającego na zatrudnienie na  danym stanowisku.
 4. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje,  doświadczenie zawodowe.
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf).
 7. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze  pokój nr 6 lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę konkursu (K-1100-30/17) w terminie do 21 grudnia 2017 r. na adres: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44 A, 10-543 Olsztyn.

 

Inne informacje:

 W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu – poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie: www.olsztyn.so.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

 Kandydaci nie zakwalifikowani lub niezatrudnieni mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty rekrutacyjne w ciągu 7 dni od zakończenia procedury konkursowej w pokoju 520. Po upływie tego terminu oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regulamin dot. przeprowadzania naboru na stanowisko sekretarki w Sądzie Okręgowym w Olsztynie dostępny jest do wglądu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Olsztynie, pokój 520.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89/ 521-61-57.

 

D  Y    R  E  K    T  O  R

Sądu Okręgowego w Olsztynie

Rafał Turek   


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie