Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za nieobecnego w pracy urzędnika w Sądzie Okręgowym w Olsztynie
Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za nieobecnego w pracy urzędnika w Sądzie Okręgowym w Olsztynie PDF Drukuj artykuł

 

   

                                                                                                                                                      Olsztyn, 6 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie

o konkursie na zastępstwo za nieobecnego w pracy urzędnika

w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na zastępstwo za nieobecnego urzędnika w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony (okres usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego urzędnika)

 •         Oznaczenie konkursu: K-1100-33/17
 •         Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

  

I.              Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
 2. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych.
 3. Sporządzanie wezwań, zawiadomień i wokand.
 4. Przygotowywanie pism na zarządzenie sędziego, kierownika sekretariatu wydziału. 
 5. Wysyłanie i podłączanie korespondencji do akt.
 6. Przygotowywanie akt sądowych i innej dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.
 7. Ewidencja pism, wniosków w programach komputerowych.

II.  Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego oraz zdanego egzaminu maturalnego.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 7. Umiejętność obsługi komputera.

 III.  Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 z późn. zm.),
 2. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
 3. Kreatywność i asertywność,
 4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 5. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 6. Umiejętność pracy w zespole,
 7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera.

   IV.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).
 2. Własnoręcznie podpisane CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 3. Oświadczenia kandydata:
  - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - o nieposzlakowanej opinii,
  - o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  - o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe,
  - o posiadaniu stanu zdrowia kandydata pozwalającego na zatrudnienie na  danym stanowisku.
 4. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje,  doświadczenie zawodowe.
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf).
 7. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

                   Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze, pokój nr 6 w godzinach urzędowania sądu lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę konkursu (K-1100-33/17) w terminie do 21 grudnia 2017 r. na adres: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44 A, 10-543 Olsztyn.

 

Inne informacje:

 W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu – poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie: www.olsztyn.so.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

 Kandydaci nie zakwalifikowani lub niezatrudnieni mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty rekrutacyjne w ciągu 7 dni od zakończenia procedury konkursowej w pokoju 520. Po upływie tego terminu oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regulamin dot. przeprowadzania konkursu na zastępstwo za nieobecnego w pracy urzędnika dostępny jest do wglądu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Olsztynie, pokój 520.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89/ 521-61-57.

 

D  Y    R  E  K    T  O  R

Sądu Okręgowego w Olsztynie

Rafał Turek


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie