Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Ogłoszenia Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 18 grudnia 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

 

           Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w pełnym wymiarze czasu pracy.

1) Nazwa i adres Sądu:
    Sąd Okręgowy w Olsztynie, 10-543 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 44A.

 2) Oznaczenie konkursu:
     K-1100-35/17

 3) Liczba wolnych stanowisk1 etat

4) Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

I etap – 26 stycznia 2018 r. (wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu),

II etap – 2 lutego 2018 r., godz. 9.00 w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, ulica Dąbrowszczaków 44A, sala 503 (V piętro) na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228),

III etap – 9 lutego 2018 r., godz. 10.00, sala 526 (V piętro) – rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci winni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

5) Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta sędziego powinni spełniać wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.) a mianowicie na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.

6)  Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.) tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu proszone są o złożenie wymaganych dokumentów z podaniem oznaczenia konkursu w terminie do 22 stycznia 2018 r. bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, ulica Dąbrowszczaków 44A w Biurze Podawczym (parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Okręgowy w Olsztynie, 10-543 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 44A. W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce operatora pocztowego.

8) Inne informacje:

 1. zakres czynności asystentów sędziów określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1270),
 2. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 3. lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu, zawierająca imiona i nazwiska kandydatów, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu www.olsztyn.so.gov.p. nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu,
 4. oferty odrzucone można będzie odebrać w ciągu 7 dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej w pokoju 520 (V piętro).
 

P   R E Z E S

Sądu Okręgowego w Olsztynie

Danuta   Hryniewicz  


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

UWAGA !

Zmiana nazwy ulicy siedziby Sądu Okręgowego w Olsztynie
z Dąbrowszczaków na Erwina Kruka


Sąd Okręgowy w Olsztynie - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?

Tak Nie