Strona główna Informacje Prawa Pokrzywdzonych
Prawa pokrzywdzonych
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem PDF Drukuj artykuł

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Tryb jej udzielania oraz formy świadczeń określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym ioraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin oprócz pomocy prawnej i psychologicznej mogą ubiegać się także o wsparcie o charakterze materialnym, to jest:

  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych
  • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub schronienia
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny
  • dostosowanie lokalu mieszkalnego bądź budynku do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
  • pokrywanie kosztów odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 

Wykaz podmiotów korzystających z dotacji Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej mających możliwość udzielania ww. pomocy mieści się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy/ .

W województwie warmińsko-mazurskim jest to Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu.

 

 
Informator pokrzywdzonego PDF Drukuj artykuł

Informator pokrzywdzonego (pdf)

Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Karta Informacyjna dla Osoby Stosującej Przemoc w Rodzinie 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

 

 
Zapraszamy na stronę: PDF Drukuj artykuł

www.pokrzywdzeni.gov.pl

Rada do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości z dokumentami dla pokrzywdzonych

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ośrodków świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, placówek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

 
Narkomania PDF Drukuj artykuł
Więcej…
 
Programy korekcyjno edukacyjne realizowane na terenie właściwości okręgu olsztyńskiego dla sprawców niektórych przestępstw PDF Drukuj artykuł
Więcej…
 


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie