Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Odszkodowanie dla spadkobiercy za przejęcie gospodarstwa w Gietrzwałdzie
Odszkodowanie dla spadkobiercy za przejęcie gospodarstwa w Gietrzwałdzie PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 9 maja 2018 r. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Klemensa B. kwotę 468,3 tys. zł odszkodowania za bezprawne przejęcie i zbycie gospodarstwa rolnego położonego na terenie Gietrzwałdu.

W dniu 20 stycznia 2017 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął pozew Klemensa B. przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. Klemens B. domagał się w nim zasądzenia na jego rzecz kwoty 700 tys. zł. Żądana kwota obejmowała 1/3 odszkodowania za bezprawne przejęcie i zbycie przez Skarb Państwa własności gospodarstwa rolnego położonego na terenie Gietrzwałdu, o pow. 57,9 ha, na którym znajdował się budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze, w tym dwie stodoły i dwie obory.

Nieruchomość w drodze dziedziczenia nabyła matka powoda, Cecylia W., która część gospodarstwa, tj. dwie działki o pow. 13 ha, w sierpniu 1978 r. podarowała Klemensowi B. i Mariannie B. Cecylia W. wyjechała z Polski w dniu 17 października 1978 r. pozostawiając swoje gospodarstwo rolne pod opiekę synowi Klemensowi B.

Cecylia W. zmarła w 1994 r. a jej spadkobiercami zostały jej troje dzieci – Klemens B. oraz Anton B. i Renate B.

Klemens B. w uzasadnieniu pozwu wskazał, że powyższa nieruchomość  została przejęta przez Skarb Państwa decyzją naczelnika gminy w Gietrzwałdzie z dnia 15 października 1978 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 31 października 2016 r. stwierdził nieważność tej decyzji. W toku postępowania administracyjnego ustalono, że poszczególne nieruchomości wchodzące w skład przejętego gospodarstwa zostały zbyte na rzecz osób fizycznych, co pozbawiło spadkobierców Cecylii W. możliwości odzyskania prawa własności tej nieruchomości i spowodowało powstanie szkody.

Klemens B. podjął próbę pozasądowego rozwiązania sporu wysyłając do pozwanego wezwanie do zapłaty z dnia 15 grudnia 2016 r. Jednak pozwany odmówił wypłaty odszkodowania.

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 9 maja 2018 r. uwzględnił powództwo w części zasądzając od Skarbu Państwa na rzecz Klemensa B. kwotę 468 333,33 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty.

Sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia zwrócił uwagę, że Klemens B. podstawę prawną swego żądania upatrywał w szeroko pojętej odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. Ta odpowiedzialność zasadza się na trzech przesłankach: po pierwsze, na bezprawności działania organów państwa; po drugie, na szkodzie, która została wyrządzona, a po trzecie, na związku przyczynowym pomiędzy tą szkodą a bezprawnym działaniem Skarbu Państwa. Wszystkie przesłanki, które konstytuują tę odpowiedzialność, w ocenie Sądu w niniejszej sprawie zostały w pełni wykazane. Źródłem bezprawności działania organów państwa była decyzja z 1978 r., której mocą gospodarstwo w Gietrzwałdzie zostało przejęte przez Skarb Państwa. W ocenie Sądu nie ma też wątpliwości co do tego, że zachodzi związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy tą decyzją, a utratą własności i szkodą.

Sąd wskazał, że powołany w sprawie biegły rzeczoznawca majątkowy określił wartość spornej nieruchomości na 1 405 000 zł, dlatego Klemensowi B. należało zasądzić 1/3 część tej kwoty, czyli 468 333,33 zł.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 9 maja 2018 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.