Strona główna Informacje Ochrona danych osobowych
Cel – sprawowanie wymiaru sprawiedliwości PDF Drukuj artykuł

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe wszystkich uczestników postępowania sądowego (w tym m.in. strony postępowania sądowego, pełnomocnicy stron, obrońcy, kuratorzy dla małoletnich pokrzywdzonych, świadkowie, badani nieletni, badani dorośli, biegli, tłumacze, sędziowie, ławnicy, osoby, którym niezbędny do wykonywania obowiązków służbowych jest dostęp do informacji niejawnych, pracownicy), wierzyciele i dłużnicy. Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe, miedzy innymi, takie jak: dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe, zawodowe, dane dotyczące płatności, ubezpieczenia, podatkowe, sytuacja majątkowa, itp. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań ustawowych;
 • Dane osobowe wrażliwe dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
  Dane wrażliwe przetwarzamy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego toku postępowania sądowego i zezwalają na to przepisy prawa.

Skąd mamy dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe pochodzą głównie bezpośrednio od Pani/Pana. W toku postępowania sądowego dane osobowe otrzymujemy również z innych źródeł, ale tylko w przypadku, gdy tak stanowią obowiązujące przepisy prawa.


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości zgodnie z przepisami prawa, m.in.:

 •  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 •  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów;
 •  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego;
 •  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy;
 •  Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym;
 •  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 •  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks Karny Skarbowy
 •  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks Wykroczeń
 •  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 •  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 •  Ustawa o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 r.
 •  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
 •  Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
 •  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
 •  Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdukcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych;
 •  Konwencja Nowojorska z dnia 20 czerwca 1956 roku o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą;
 •  Konwencja Haska z 23 listopada 2007 roku o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny;
 •  Umowy dwu i wielostronne;
 • https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/
 • https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl
 • https://www.hcch.net/en/states/hcch-members
 • https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe co do zasady nie są udostępniane publicznie, mogą jednak np. pojawić się na elektronicznej wokandzie w siedzibie Sądu, ponieważ takie obowiązki nakładają na nas przepisy prawa;
 • Dane osobowe udostępniamy uczestnikom postępowania sądowego i egzekucyjnego;
 • Zawiadamianie organów ścigania o popełnianiu przestępstw oraz innych instytucji;
 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie;
 • Może się również zdarzyć, że dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery. W przypadku braku przepisu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody;
 • Dane zawarte w aktach sprawy mogą być również udostępnione innym osobom uprawnionym, którym Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie wyrazi zgodę. Obowiązujące przepisy dają takie uprawnienie Prezesowi Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w toku postępowania sądowego, jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia sprawowanie przez nas wymiaru sprawiedliwości.
Podanie innych danych, nie wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie, w toku postępowania sądowego, uzależnione jest od decyzji sądu. W tej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w przypadku danych osobowych wrażliwych, niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.