Strona główna Informacje Ochrona danych osobowych
Cel – zaopatrzenie, administrowanie nieruchomości, utrzymanie infrastruktury informatycznej PDF Drukuj artykuł

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
1. Przetwarzamy dane osobowe pracowników na podstawie regulaminów wewnętrznych.
2. Przetwarzamy dane osobowe interesantów na podstawie regulaminów wewnętrznych.
3. Przetwarzamy dane osobowe kontrahentów i osób zgodnie z zawartymi umowami.

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe: imiona i nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres pobytu, adres do korespondencji, numer PESEL, numer NIP, miejsce pracy, seria i nr dowodu osobistego, nazwa podmiotu gospodarczego, numer KRS, dane do ZUS, dane do urzędu skarbowego, numer rachunku bankowego, siedziba, jednostka organizacyjna, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, numer rejestracyjny pojazdu.
 • Dane osobowe wrażliwe: dane o stanie zdrowia, dane o karalności.

Skąd mamy dane osobowe?
Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana.
Dane osobowe uzyskujemy również zgodnie z zapisami wynikającymi z zawartych umów.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest zaopatrzenie, administrowanie nieruchomości, utrzymanie infrastruktury informatycznej.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zwykłych opiera się na podstawach prawnych:

 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 • niezbędności do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wrażliwych opiera się na podstawach prawnych:

 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny;
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, kodeks postępowania karnego;
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków;
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach;
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe;
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
 • Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności


  Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe co do zasady nie są udostępniane publicznie, mogą jednak np. pojawić się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie (wyniki postępowania o zamówienie publiczne), ponieważ takie obowiązki nakładają na nas przepisy prawa;
 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, oraz realizacji zawartych umów na usługi, dostawy, roboty budowalne. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, następnie zostaną zarchiwizowane, a usunięte zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu będziemy postępować zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?
Podanie przez Panią/Pana powyższych danych osobowych jest wymogiem wynikającym z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i w ich wyniku zawartych umów na usługi, dostawy lub roboty budowlane. W przypadku nie podania przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych, nie będziemy mogli skutecznie przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz realizować obowiązków wynikających z zawartych umów w wyniku udzielenia zamówienia.

*szczegółowy dotyczące monitoringu wizyjnego reguluje odrębny regulamin – dostępny na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.