Strona główna Informacje Ochrona danych osobowych
Cel - rekrutacja PDF Drukuj artykuł

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie/mianowanie/powołanie na stanowiska sędziego, kuratora, asystenta sędziego, specjalisty, urzędnika, innego pracownika, stażysty, praktykanta absolwenckiego.

Kandydaci do pracy:


Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

  • Dane osobowe zwykłe: imiona i nazwiska, nazwisko panieńskie, nazwisko rodowe. nazwisko poprzednio używane, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki nazwisko rodowe matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres pobytu, adres korespondencji, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i nr dowodu osobistego, numer telefonu, adres email, stan cywilny, obywatelstwo, czytelny podpis, korzystanie w pełni z praw cywilnych i publicznych, biegła znajomość języka polskiego, biegłe władanie językiem polskim, umiejętność przeprowadzania postępowania mediacyjnego, informacje dotyczące należytego wykonywania obowiązków, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odbycie szkolenia dla mediatorów, pełnienie obowiązków syndyka kuratora, numer prawa wykonywania zawodu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania, wizerunek, pozostawanie w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, stan majątkowy, sytuacja finansowa,
  • Dane osobowe wrażliwe: dane o stanie zdrowia, dane dotyczące skazań i naruszeń prawa.

Skąd mamy dane osobowe?
Przede wszystkim Pani/Pana dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana, ale czasami mamy je również z innych źródeł.
Dane osobowe kandydatów do pracy czasami mamy również z innych źródeł, ale tylko w przypadku, gdy tak stanowią obowiązujące przepisy prawa.
W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest rekrutacja.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zwykłych opiera się na podstawach prawnych:

  • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • niezbędności do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wrażliwych opiera się na podstawach prawnych:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, i regulują to następujące przepisy:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów;
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych;
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury;
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
oraz przepisy wykonawcze.

Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

  • Dane osobowe co do zasady nie są udostępniane publicznie, mogą jednak np. pojawić się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie (wyniki rekrutacji), ponieważ takie obowiązki nakładają na nas przepisy prawa;
  • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
  • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
  • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie;

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane osobowe kandydatów do pracy będziemy przetwarzać przez okres trwania rekrutacji albo do 12 miesięcy po jej zakończeniu (dotyczy osób wpisanych na listy rezerwowe). Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do zatrudnienia zostaną usunięte w terminie do 30 dni.

Czy podanie danych jest wymagane?
Podanie przez Panią/Pana powyższych danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji i uniemożliwi to ewentualne zatrudnienie. 
Podanie danych osobowych uregulowane jest kodeksem pracy oraz wskazanymi powyżej przepisami prawa i tylko takich danych wymagamy. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa, jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie przez Panią/Pana podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.