Strona główna Informacje Ochrona danych osobowych
Cel – zatrudnienie PDF Drukuj artykuł

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe wszystkich pracowników Sądu Okręgowego w Olsztynie (sędziowie, kuratorzy, asystenci sędziego, specjaliści, urzędnicy, inni pracownicy) oraz stażystów, praktykantów absolwenckich, studentów.

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:
Dane osobowe zwykłe: imiona i nazwiska, nazwisko panieńskie, nazwisko rodowe, nazwisko poprzednio używane, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, nazwisko rodowe matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres pobytu, adres korespondencji, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i nr dowodu osobistego, numer telefonu, adres email, stan cywilny, obywatelstwo, numer legitymacji, seria i numer paszportu, numer prawa jazdy, adres zakładu pracy, status zawodowy, stanowisko, specjalizacje, jednostka, komórka organizacyjna, data zgonu, czytelny podpis, korzystanie w pełni z praw cywilnych i publicznych, biegła znajomość języka polskiego, biegłe władanie językiem polskim, informacje dotyczące należytego wykonywania obowiązków, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich, urząd skarbowy, kod i nazwa kasy chorych, numer konta bankowego, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania, stan majątkowy, sytuacja finansowa, czas pracy, dane o wykorzystywaniu czasu pracy (monitoring komputerów).
Dane osobowe zwykłe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań ustawowych związanych z zatrudnieniem, na podstawie przepisów prawa;

Dane osobowe wrażliwe: poglądy polityczne, przynależność partyjna lub związkowa, dane o stanie zdrowia, dane dotyczące skazań, dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa"
Dane wrażliwe przetwarzamy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązków na nas ciążących i zezwalają na to przepisy prawa.

Skąd mamy dane osobowe?
Przede wszystkim Pani/Pana dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana, ale czasami mamy je również z innych źródeł.
Dane osobowe pracowników czasami mamy również z innych źródeł, ale tylko w przypadku, gdy tak stanowią obowiązujące przepisy prawa.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest zatrudnienie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zwykłych opiera się na podstawach prawnych:

 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 • niezbędności do wykonania umowy,

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wrażliwych opiera się na podstawie prawnej jaką jest:

 • Niezbędność do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, i regulują to następujące przepisy:
  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów;
  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych;
  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury;
  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe co do zasady nie są udostępniane publicznie, mogą jednak np. pojawić się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie (dane służbowe pracownika), ponieważ takie obowiązki nakładają na nas przepisy prawa;
 • Dane osobowe udostępniamy innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, co jest niezbędne w trakcie zatrudnienia (np. ZUS, Urząd Skarbowy), oraz możemy je udostępniać innym podmiotom publicznym w innych celach, uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie;
 • Może się również zdarzyć, że dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery. W przypadku braku przepisu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody;

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w Sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?
Podanie przez Panią/Pana powyższych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia sprawowanie przez nas realizację celu, jakim jest zatrudnienie.
Podanie innych danych, nie wymaganych przepisami prawa, jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie przez Panią/Pana podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.