Strona główna Informacje Ochrona danych osobowych
Cel – realizacja wydatków publicznych PDF Drukuj artykuł

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe wszystkich uczestników postępowania sądowego, (strony postępowania, świadkowie, biegli, mediatorzy, ławnicy, lekarze sądowi, tłumacze przysięgli, itp.) pracowników, emerytowanych pracowników, sędziów w stanie spoczynku, osób uposażonych, członków Funduszu Socjalnego, Członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, Ubezpieczonych Grupowo, Kontrahentów. Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe, miedzy innymi, takie jak: dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe, zawodowe, dane dotyczące płatności, ubezpieczenia, podatkowe, itp.
 • Dane osobowe wrażliwe dotyczące stanu zdrowia.
  Dane wrażliwe przetwarzamy tylko wówczas, gdy zezwalają na to przepisy prawa.

Skąd mamy dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Komórek Organizacyjnych naszej struktury organizacyjnej, ponieważ tak stanowią obowiązujące przepisy prawa. W niektórych sytuacjach dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest realizacja wydatków publicznych (wynagrodzenia, opłaty, należności) zgodnie z przepisami prawa, m.in.:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego;
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, kodeks postępowania karnego;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe nie są udostępniane publicznie;
 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie;
 • Może się również zdarzyć, że dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, postanowienia sądu, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery. W przypadku braku przepisu, postanowienia sądu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody;

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, który wynosi przeważnie 5 lat.

Czy podanie danych jest wymagane?
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych nie będziemy mogli dokonać realizacji wypłaty wynagrodzenia, dokonać opłaty czy rozliczyć należności.
Podanie innych danych, nie wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie przez Panią/Pana podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.