Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Ponowne postępowanie odwoławcze w sprawie byłego komornika
Ponowne postępowanie odwoławcze w sprawie byłego komornika PDF Drukuj artykuł


W dniu 21 czerwca 2018 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczęła się rozprawa apelacyjna byłego komornika z Działdowa oskarżonego o nieprawidłowości w trakcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników z Nidzicy.

Sprawa dotyczy Sebastiana Sz., który wyrokiem Sądu Rejonowego w Nidzicy z dnia 2 sierpnia 2016 został skazany na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd wymierzył mu także grzywnę w wysokości 10 tys. zł, orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu komornika na okres 5 lat oraz zobowiązał do częściowego naprawienia szkody w wysokości 190,7 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego w tej sprawie Wiktora Ch.

Tym samym wyrokiem Sąd Rejonowy w Nidzicy skazał Michała B., biegłego sądowego z Torunia, na 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 3 lat próby oraz orzekł wobec niego środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu biegłego sądowego. Jednocześnie sąd uniewinnił trzeciego oskarżonego w tej   sprawie rzeczoznawcę Arkadiusza B.

Sąd I instancji uznał Sebastiana Sz. za winnego tego, że działając umyślnie z zamiarem bezpośrednim, w krótkich   odstępach czasu, ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści   majątkowej będąc funkcjonariuszem publicznym przekroczył swoje uprawnienia i   nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w trakcie egzekucji dłużników Wiktora, Katarzyny i Patrycji Ch. z Nidzicy, która była   prowadzona między 8 listopada 2011 r. a 7 marca 2012 r. Komornik m.in. bezzasadnie odstąpił od sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej oraz   używał w postępowaniu egzekucyjnym wystawioną przez biegłego Michała B., poświadczającą nieprawdę, wycenę nr 137/K/2011 dotyczącą wyceny ruchomości   zajętych w dniu 10 listopada 2011 roku, zaniżającą ich rzeczywistą wartość   rynkową o kwotę 436.062,26 zł (520.062,62 - 84.000), a także   niezgodną z rzeczywistością opinię nr 115/K/2012 dotyczącą wyceny ruchomości zajętych w dniu 15 lutego 2012 roku, zaniżającą ich rzeczywistą wartość rynkową o kwotę 47.788,15 zł (52.788,15 - 5.000). Sporządzenie tych wycen stało się podstawą uznania przez sąd winy Michała B.

Apelacje od wyroku Sądu Rejonowego w Nidzicy wnieśli obrońcy Sebastiana Sz. oraz Michała B. Natomiast obrońca Arkadiusza B. wniósł zażalenie na koszty obrony zasądzone w tym wyroku.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 18   kwietnia 2017 r. zaskarżony wyrok zmienił tylko w taki sposób, że sformułowanie „zakazu wykonywania zawodu biegłego sądowego” zastąpił sformułowaniem „zakaz pełnienia funkcji biegłego sądowego”. Sąd Okręgowy w pozostałej części utrzymał wyrok w mocy, a także zasądził od oskarżonych koszty procesu za postępowanie odwoławcze.

Obrońca Sebastiana Sz. wniósł kasację, w której domagał się uchylenia wyroków obu instancji i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Nidzicy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy uznał kasację za zasadną i orzeczeniem z dnia 16 kwietnia 2018 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

W dniu 21 czerwca 2018 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczęła się rozprawa w postępowaniu odwoławczym Sebastiana Sz. Sąd odroczył wydanie wyroku w tej sprawie do dnia 5 lipca 2018 r. na godz. 14.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 21 czerwca 2018 r.
 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.