Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wyrok w sprawie byłego komornika
Wyrok w sprawie byłego komornika PDF Drukuj artykuł


Wyrokiem z 5 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie, w sprawie VII Ka 516/18 zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Nidzicy w ten sposób, iż z opisu czynu przypisanego oskarżonemu Sebastianowi Sz. wyeliminował ustalenie, że działał on w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, złagodził orzeczoną karę pozbawienia wolności do wysokości 1 roku i uchylił orzeczoną karę grzywny, a także uchylił orzeczenie w części dotyczącej naprawienia szkody w wysokości 190 700 zł. Orzekł również od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego Wiktora Ch. nawiązkę w kwocie 100.000 zł a w pozostałym zakresie wyrok Sądu Rejonowego w Nidzicy utrzymał w mocy.

Sąd II instancji co do zasady podtrzymał zasadność wyroku skazującego oskarżonego z tą zmianą, że powrócił do opisu czynu zarzucanego pierwotnie aktem oskarżenia. Sąd Rejonowy nie wykazał bowiem działania oskarżonego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Na skutek powyższego Sąd Okręgowy obowiązany był odpowiednio złagodzić karę pozbawienia wolności  i uchylić karę grzywny. Wobec braku dostatecznych informacji mogących określić wysokość rzeczywiście poniesionej przez pokrzywdzonego szkody, stosownie do treści art.46 § 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia czynu (dopuszczalne było wówczas orzeczenie nawiązki do 100.000 zł.) Sąd Odwoławczy uchylił również rozstrzygnięcie zobowiązujące oskarżonego do naprawienia szkody, zastępując je nawiązką w maksymalnej wysokości.

Wyrok jest prawomocny, przysługuje od niego kasacja do Sądu Najwyższego.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, dnia 6 lipca 2018r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.