Strona główna Informacje Ochrona danych osobowych
Cel - współpraca międzynarodowa - obrót prawny z zagranicą PDF Drukuj artykuł

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe uczestników postępowania sądowego (w tym m.in. strony postępowania sądowego, pełnomocnicy stron, obrońcy, kuratorzy dla małoletnich pokrzywdzonych, świadkowie, badani nieletni, badani dorośli, biegli, tłumacze, ławnicy), wierzyciele i dłużnicy, oraz pracowników (sędziowie, asystenci sędziów, urzędnicy i inni pracownicy)

 • Dane osobowe zwykłe, miedzy innymi, takie jak: dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe, zawodowe, dane dotyczące płatności, ubezpieczenia, podatkowe, sytuacja majątkowa, itp.
  Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań ustawowych;
 • Dane osobowe wrażliwe dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
  Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań ustawowych.


Skąd mamy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe pochodzą głównie bezpośrednio od Pani/Pana. W ramach współpracy międzynarodowej dane osobowe otrzymujemy również z innych źródeł, tj. innych instytucji, w tym również międzynarodowych, ale tylko w przypadku, gdy tak stanowią obowiązujące przepisy prawa.
W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest współpraca międzynarodowa – obrót prawny z zagranicą:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego;
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, kodeks postępowania karnego;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks Karny Skarbowy
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks Wykroczeń
 • Konwencja Nowojorska z dnia 20 czerwca 1956 roku o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą;
 • Konwencja Haska z 23 listopada 2007 roku o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny;
 • Umowy dwu i wielostronne;
 • https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/
 • https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl
 • https://www.hcch.net/en/states/hcch-members
 • https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/


Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe są udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • Dane osobowe udostępniane są upoważnionym pracownikom, którym polecono przetwarzanie danych osobowych; 
 • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, którzy dokonują przetwarzania na polecenie Administratora Danych Osobowych, z którymi są zawarte stosowne umowy;
 • Dane osobowe są udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery. W przypadku braku przepisu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody.


Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w toku współpracy międzynarodowej jest dobrowolne, a niekiedy jest to również wymogiem ustawowym. Brak ich podania uniemożliwia nam świadczenie Pani/Panu pomocy w tym zakresie.
Podanie innych danych, które nie są niezbędne dla realizacji naszych zadań, i których podanie nie jest wymagane przepisami prawa, jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie przez Panią/Pana podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest wyłącznie zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.