Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd oddalił protesty wyborcze dotyczące ważności wyborów na wójta gminy Purda
Sąd oddalił protesty wyborcze dotyczące ważności wyborów na wójta gminy Purda PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 7 grudnia 2018 r. oddalił protesty wyborcze dotyczące ważności wyborów wójta gminy Purda.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 7 grudnia 2018 r. rozpoznał sprawę o sygn. I Ns 324/18, w której połączono do wspólnego rozpoznania trzy protesty wyborcze przeciwko ważności wyborów na wójta gminy Purda.

Pierwszy protest wniosła Marta P., pełnomocnik  Komitetu Wyborczego Wyborców Piotr Płoski. Skarżąca domagała się stwierdzenia nieważności wyborów na wójta Purdy w obwodach nr 4 i 5, zarzucając naruszenie przepisów dotyczących głosowania. To naruszenie miało polegać na wydaniu wyborcom w dwóch obwodowych komisjach wyborczych w Klebarku Wielkim i w Klewkach nieostemplowanych prawidłowo kart do głosowania, przez co karty te były nieważne, a oddane głosy nie zostały uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania w dniu wyborów. W uzasadnieniu protestu wskazywała również, że ma wątpliwości, co do uznania 57 głosów za nieważne w głosowaniu na wójta gminy Purda.

Przeciwko tym samym wyborom protestował również Radosław R., przy czym odnosił się do Obwodowej Komisji nr 5, podnosząc, że odmówiono mu wydania karty do głosowania, mimo że jego nazwisko było ujęte w spisie wyborców.

Trzeci protest dotyczący ważności tych samych wyborów wniosła Katarzyna Ż.-Ł., zarzucając, że wydano jej nieważną kartę do głosowania, przez co pozbawiono ją prawa do oddania ważnego głosu.

Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r. oddalił protesty wyborcze rozpoznawane w powyższej sprawie.

Sąd podając ustne motywy takiego rozstrzygnięcia podkreślił, że w obwodowych komisjach nr 4 i 5 doszło do pewnych nieprawidłowości dotyczących głosowania. Polegały one na tym, że w tych obwodach 17 wyborcom wydano (w wyniku prawdopodobnie przeoczenia) nieważne karty do głosowania, nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji ds. przeprowadzenia głosowania. Osoby, którym wydano takie nieważne karty zostały pozbawione prawa do skutecznego i ważnego głosowania. Ponadto, Radosław R., któremu nie wydano kart do głosowania też został pozbawiony prawa do skutecznego i ważnego głosowania, choć w dniu wyborów figurował we właściwym spisie wyborców w komisji, do której się udał. Natomiast jeśli chodzi o protestującą  Katarzynę Ż.-Ł., to dowody przedstawione w sprawie w dniu 7 grudnia 2018 r. nie dały podstawy do stwierdzenia, że wydano jej nieważną kartę do głosowania.

W niniejszej sprawie należało zatem przeprowadzić symulację, która dałaby odpowiedź na pytanie, czy doliczenie 18 głosów wyborców, którzy zostali tego prawa pozbawieni wpłynęłoby na wynik wyborów. Ta liczba miała istotne znaczenie dlatego, że wybory wójta gminy Purda zakończyły się na pierwszej turze, a żeby zostać wybranym na wójta w pierwszej turze należy uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jak wynika z protokołów sporządzonych w tych wyborach łącznie oddano 3725 głosów ważnych, a zatem wymagana większość do wyboru w pierwszej turze wynosiła 1863 głosy. Teresa Chrostowska uzyskała tych głosów 1866. Gdyby zaś 17 głosów z kart nieważnych oraz głos Radosława R. doliczyć do ogólnej puli, liczba głosów ważnych wzrosłaby do 3743, a w związku z tym wymagana większość do wyboru wójta  wynosiłaby 1872 głosy. Zatem w kolejnym kroku należało sprawdzić, czy wśród tych głosów na kartach nieważnych były głosy ważne, a jeśli tak, to na kogo były oddane. Z oględzin przeprowadzonych w trakcie rozprawy w dniu 7 grudnia 2018 r. wynika, że na nieważnych kartach oddano 6 głosów na Teresę Chrostowską, 8 głosów na Piotra Płoskiego i 3 głosy na trzeciego z kandydatów. Oznacza to, że gdyby wybory przebiegały w sposób w pełni prawidłowy i te głosy zostały doliczone do ogólnej puli, to na Teresę Chrostowską oddano by łącznie 1872 głosy. Oznacza to, że uzyskałaby ona najmniejszą wymaganą większość do wyboru w pierwszej turze. Z tego względu mimo, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących głosowania w tych obwodowych komisjach wyborczych ostatecznie nie miało to wpływu na wynik wyborów i dlatego protesty podlegały oddaleniu.

Protesty z Lidzbarka Warmińskiego i Rucianego-Nidy

Ponadto informuję, że Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 7 grudnia 2018 r. oddalił również protest wyborczy w sprawie o sygn. akt I Ns 351/18 (dot. ważności wyborów do Rady Powiatu  Lidzbarskiego w okręgu nr 1, w obwodach nr 10 i nr 4). W tym samym dniu Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał postanowienie o pozostawieniu bez dalszego biegu protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów do Rady Gminy Rozogi (sprawa o sygn. akt I Ns 330/18). Z kolei sprawa o sygn. akt I Ns 340/18 (dot. ważności wyborów do Rady Gminy  Ruciane Nida) została odroczona do dnia 14 grudnia 2018 r. na godz. 11.30 (sala 331).

Jednocześnie informuję, że w dniu 7 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie zajął się również  sprawą o sygn. I Ns 323/18 z protestu wyborczego Zbigniewa K. przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym nr 11 do Rady Miejskiej Ruciane – Nida.

Sąd Okręgowy w Olsztynie po rozpoznaniu powyższej sprawy postanowił stwierdzić nieważność wyborów w okręgu wyborczym nr 11 do Rady Miejskiej Ruciane – Nida, w zakresie wyboru radnego Roberta Rydzewskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., na skutek naruszenia przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 6 w Ukcie ds. Przeprowadzania Głosowania przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących głosowania. Sąd stwierdził również wygaśnięcie mandatu radnego Roberta Rydzewskiego, a także postanowił o przeprowadzeniu ponownych wyborów na radnego w okręgu nr 11 do Rady Miejskiej Ruciane – Nida, nakazując przeprowadzenie ponownego głosowania w tym zakresie i ustalenie wyniku wyborów w okręgu nr 11 w wyborach do Rady Miejskiej.

Na postanowienia w wyżej wymienionych sprawach przysługuje zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 7 grudnia 2018 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.