Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd rozstrzygnął protesty wyborcze dotyczące ważności wyborów w Korszach i Mrągowie
Sąd rozstrzygnął protesty wyborcze dotyczące ważności wyborów w Korszach i Mrągowie PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił protesty wyborcze przeciwko ważności wyborów do Rady Miejskiej oraz do Rady Powiatu w Mrągowie. Sąd uwzględnił natomiast protest dotyczący ważności wyborów w trzech okręgach do Rady Miejskiej w Korszach.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 20 i 21 grudnia 2018 rozpoznał trzy sprawy z protestów wyborczych złożonych po wyborach samorządowych 2018.

Protesty wyborcze z Mrągowa

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 20 grudnia 2018 r. zajął się sprawą o sygn. akt I Ns 339/18, w której połączono do wspólnego rozpoznania dwa protesty wyborcze (Zbigniewa K. i Leona Ż.) złożone przeciwko ważności wyborów do Rady Miejskiej w Mrągowie w Okręgu Wyborczym nr 1.

Zbigniew K. zarzucił, że w Okręgu Wyborczym nr 1 w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 doszło do rażących błędów w podanych wynikach wyborów. Po ponownym przeliczeniu głosów  Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej w dniu 22 października 2018r. nastąpiła zmiana wybranego radnego Leona Ż., który w pierwszym podanym wyniku wyborów uzyskał 86 głosów a po weryfikacji 23 głosy na korzyść Jakuba Doraczyńskiego (jego pierwszy podany wynik to 9 głosów, a po weryfikacji 31 głosów). Skarżący wskazał również, że nastąpiło nieprawidłowe zaliczenie głosu nieważnego jako ważnego na korzyść Wiesława K.

Podobny protest złożył Leon Ż., podnosząc, że wyniki głosowania w obwodzie nr 2 zostały ustalone w sposób nieprawidłowy. Głosy były liczone dwukrotnie, zaś wyniki w pierwszym liczeniu znacząco odbiegały od tych ustalonych w drugim liczeniu. Podkreślił, że dotyczyło to nawet kilkudziesięciu głosów na korzyść lub niekorzyść kandydata.

Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 20 grudnia 2018 r. oddalił protesty wyborcze rozpoznawane w powyższej sprawie. Sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia wskazał, że istotnie w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 dokonano nieprawidłowego zliczenia głosów na skutek prawdopodobnie błędu technicznego. Jednak dużo bardziej poważne wątpliwości w tej sprawie wzbudziły decyzje i czynności związane z ponownym przeliczeniem głosów. Sąd Okręgowy podkreślił, że nie było żadnych podstaw prawnych do tego, żeby komisja miejska nakazała komisji obwodowej ponownie przeliczyć głosy. Kodeks wyborczy nie przewiduje bowiem ponownego zliczania głosów i podawania do publicznej wiadomości innego wyniku niż podanego pierwotnie, a tak się stało w tej sprawie. W ocenie Sądu takie działanie stanowiło naruszenie procedury związanej z ustaleniem wyników głosowania. Jednak okazało się, że wynik ponownego przeliczenia głosów jest prawidłowy i odzwierciedla wolę wyborców. Dlatego, choć doszło do naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego, to nie miało to wpływu na ostateczny wynik wyborów.

Protest wyborczy z Korsz

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 20 grudnia 2018 r. rozpoznał również sprawę o sygn. I Ns 348/18 z protestu wyborczego Krzysztofa B. o stwierdzenie nieważności wyborów na Burmistrza Korsz oraz do Rady Miejskiej w Korszach. Skarżący podniósł m.in., że liczba wydanych kart do głosowania na burmistrza (3612) różniła się od liczby kart wyjętych z urn (3614). Podniósł też zarzut związany ze złamaniem ciszy wyborczej, a także wskazał na nieprawidłowości związane z nieaktualnym spisem wyborców, które miały mieć wpływ na wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Korszach w okręgach nr 14 i 15. Kolejny zarzut dotyczył obwodu wyborczego nr 2, okręgów wyborczych nr 4 i 5. Wnioskodawca wskazał, że komisja ds. przeprowadzenia głosowania wydała karty do głosowania na radnego z Okręgu Wyborczego nr 4 wyborcy umieszczonego w spisie wyborców w okręgu nr 5. W jego ocenie miało to wpływ na wynik wyborów, ponieważ Elżbieta Łotoczko wygrała wybory przewagą tylko 1 głosu.

Sąd Okręgowy w Olsztynie jeszcze tego samego dnia wydał postanowienie, którym stwierdził nieważność wyborów do Rady Miejskiej w Korszach w okręgach wyborczych nr 14 i 15, w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Sątocznie z powodu nieprawidłowości w spisach wyborców, a także wygasił mandaty dwojga radnych (Justyny Kurchan i Andrzeja Wankiewicza) i nakazał przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Miejskiej w tych okręgach. Tym samym postanowieniem Sąd stwierdził również nieważność wyborów w Okręgu Wyborczym nr 5 do Rady Miejskiej w Korszach, wygasił mandat radnej Elżbiety Łotoczko oraz nakazał przeprowadzenie ponownego głosowania w tym okręgu. Natomiast w pozostałym zakresie protest został oddalony.

Sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia w pierwszej kolejności odniósł się do kwestii związanej z nieprawidłowościami w spisach wyborców. Sąd ustalił, że faktycznie doszło do błędnego sporządzenia spisów wyborców, wskutek czego wyborcy z okręgu nr 15 zostali wpisani do okręgu nr 14 i otrzymali nieprawidłowe karty do głosowania. W dniu wyborów do godz. 16.25 wydano 31 nieprawidłowych kart do głosowania, co niewątpliwie miało wpływ na wynik wyborów w okręgach nr 14 i 15. Ciężar głosów rozkładał się bowiem w ten sposób, że w okręgu nr 14 wygrał Andrzej Wankiewicz różnicą 2 głosów, natomiast w okręgu nr 15 wygrała Justyna Kurchan różnicą 23 głosów. Sąd wskazał również, że mylne wydanie wyborcy z Okręgu Wyborczego nr 5 karty do głosowania w okręgu nr 4 miało wpływ na wyniki wyborów w okręgu nr  5, ponieważ Elżbieta Łotoczko wygrała w okręgu nr 5 różnicą tylko 1 głosu. Pozostałe zarzuty podniesione przez wnioskodawcę Sąd uznał za niezasadne.

Kolejny protest wyborczy z Mrągowa

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 21 grudnia 2018 r. rozpoznał sprawę o sygn. I Ns 338/18 z protestu wyborczego Haliny S. przeciwko ważności wyborów samorządowych do Rady Powiatu w Mrągowie w Okręgu Wyborczym nr 4. Zarzuty wnioskodawczyni sprowadzały się do wielu aspektów, ale ilościowo największy z nich skupiał się wokół ważności głosów oddanych na kartach ważnych. Protestująca wskazała, że w okręgu nr 4 było aż 409 głosów nieważnych. Przy proporcjonalnym porównaniu z pozostałymi okręgami wyborczymi budziło to wątpliwości co do prawidłowości zakwalifikowania przez komisję głosów jako nieważne.

Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 21 grudnia 2018 r. oddalił protest wyborczy w powyższej sprawie. Sąd Okręgowy, odnosząc się do zasadniczego zarzutu protestującej, że to nieprawdopodobne aby w Okręgu Wyborczym nr 4 było tak wiele głosów nieważnych, zwrócił uwagę, że jest to gmina wiejska i mieszkają tam wyborcy z mniejszą świadomością prawną. Stąd mogła wynikać większa niż w sąsiednich okręgach liczba głosów oddanych w sposób nieważny.

Na postanowienia w powyższych sprawach przysługuje zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 21 grudnia 2018 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.