Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika PDF Drukuj artykuł

 

 

                                                                                                                                  Olsztyn, 4 stycznia 2019 r.

 

Ogłoszenie

o naborze kandydatów na zastępstwo

za nieobecnego w pracy innego pracownika

(na czas określony – usprawiedliwionej nieobecności) 

w Sądzie Okręgowym w Olsztynie 

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie organizuje nabór kandydatów na stanowisko innego pracownika – sekretarki na czas określony (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy) w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w pełnym wymiarze czasu pracy

 •          Oznaczenie konkursu: K-1100-3/19
 •          Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

I.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku sekretarki:

 1. Sporządzanie wezwań i zawiadomień.
 2. Wysyłanie korespondencji.
 3. Dołączanie korespondencji do akt, zszywanie akt oraz przedkładanie akt do decyzji.
 4. Doręczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych (w tym wpisywanie pism do kontrolek, skanowanie zwrotnych poświadczeń odbioru).
 5. Przygotowywanie akt sądowych i dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.  
 6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu.

 II.      Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 5. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 6. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 7. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

III.   Wymagania dodatkowe:

Znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera.

IV.     Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).
 2. Informacja o przebiegu kariery zawodowej.
 3. Oświadczenia kandydata:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • o posiadaniu stanu zdrowia kandydata pozwalającego na zatrudnienie na  danym stanowisku.
 1. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przedłożenia szerszego zakresu danych (druk w załączeniu).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu).  

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Nabór składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności i rozmowa kwalifikacyjna.

      

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze  pokój nr 6 lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę konkursu (K-1100-3/19) w terminie do 22 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn.

 

Inne informacje:

 W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów do drugiego etapu naboru oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zamieszczona zostanie na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie: www.olsztyn.so.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

 W Sądzie Okręgowym w Olsztynie w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia osób niepełnosprawnych jest  niższy niż 6%.

W związku z powyższym zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania niezbędne do udziału w naborze.

Kandydaci nie zakwalifikowani lub niezatrudnieni mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty rekrutacyjne w ciągu 7 dni od zakończenia naboru w pokoju 520.

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Kim jest Administrator, Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Okręgowy w Olsztynie, reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

- Listownie: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn;

- E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Telefon: 89/ 521 61 64;

W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych:

- Telefon: 89/521 61 32;

- E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skąd pochodzą Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana;

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie nie pozwoli na przeprowadzenie rekrutacji.

W przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do rekrutacji, niezbędne jest podanie danych zgodnych z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie przetwarzamy dane osobowe, w celu rekrutacji.

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

-        Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

-        Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych;

-        Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w celu wspomagania nas w wykonywaniu naszych zadań, tj. podmioty świadczące usługi finansowe, prawne, ochrony, informatyczne.

-        Dane osobowe nie będą udostępniane do Państwa Trzeciego, natomiast wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Okręgowego, poprzez umieszczenie danych w postaci imienia i nazwiska.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni, w przypadku jeśli nie zostanie Pani/Pan zrekrutowany. W przypadku, gdy zostanie Pani/Pan zatrudniona/y, dane osobowe będzie przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a po zakończeniu zatrudnienia dane osobowe usuniemy, postępując zgodnie obowiązującą w Sądzie Okręgowym w Olsztynie instrukcją kancelaryjną.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

-        Prawo dostępu do swoich danych osobowych,

-        Prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych;

-        Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym) swoich danych osobowych;

-        Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

-        Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

-        Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

-        Prawo do informacji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

-        Prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Niezbędne do tego celu informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Pani/Pana sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostanie Pani/Pan poinformowany na piśmie bądź w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie o sposobie załatwienia swojej sprawy. Termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Pani/Pana żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Pani/Pana uprawnień, otrzyma Pani/Pan od nas stosowane pisemne uzasadnienie.

Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a nasza odpowiedź nie będzie dla Pani/Pana zadowalająca, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia powództwa przed właściwym miejscowo sądem powszechnym;

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebraliśmy, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

Ważne:

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w zakresie automatycznych decyzji i profilowania?

Sąd Okręgowy w Olsztynie nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

A jak dbamy o Pani/Pana dane osobowe?

Aby dowiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa prosimy odwiedzić stronę internetową Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89/ 521-61-57.

 

 

D  Y  R    E  K  T  O  R

Sądu Okręgowego w Olsztynie

Rafał Turek   


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.