Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego podjęło szereg uchwał
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego podjęło szereg uchwał PDF Drukuj artykuł


Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego pozytywnie zaopiniowało informację o rocznej działalności sądów działających na obszarze Sądu Okręgowego w Olsztynie. Podczas zgromadzenia przyjęto również 5 uchwał wyrażających sprzeciw sędziów m.in. wobec działań
Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego niektórych Zastępców.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego odbyło się w dniu 21 lutego 2019 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wzięło w nim udział 64 sędziów (sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz delegatów ze wszystkich sądów rejonowych okręgu olsztyńskiego), spośród 126 uprawnionych.

Poniżej podaję treść 5 uchwał podjętych podczas Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2019 r.:

Uchwała numer 1

„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego wyraża dezaprobatę dla działań Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasoty, w związku z wezwaniem sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie Doroty Lutostańskiej do złożenia oświadczenia w ramach czynności wyjaśniających.

Nie mamy wątpliwości, że wezwanie to wiąże się z wydanym w dniu 23 listopada 2018 r. przez SSO Dorotę Lutostańską postanowieniem utrzymującym w mocy orzeczenie sądu I instancji o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie dwóch osób obwinionych o ubranie kopii Bab Pruskich w koszulki z napisem „KonsTYtucJA, Jędrek”, gdzie uznano, że zachowanie to nie zawiera znamienia wykroczenia, gdyż nie jest społecznie szkodliwe (sygn. akt VII Kz 518/18) i wcześniejszym wzięciem przez nią udziału w pamiątkowym zdjęciu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości z nałożoną koszulką z rozpoznawalnym w przestrzeni publicznej napisem KonsTYtucJA.

Stanowczo podkreślamy, że kwestia wydania przez SSO Dorotę Lutostańską wyżej wymienionego  postanowienia  należy do sfery orzekania, w której sędziowie są niezawiśli, a fakt założenia koszulki z napisem KonsTYtucJA stanowi jedynie symboliczny wyraz przywiązania do wartości konstytucyjnych.

Przypominamy, że sędzia powinien dbać o ustrojową pozycję władzy sądowniczej (§ 4 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych) tym bardziej, że na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów nie stoją członkowie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, zobowiązani do tego na podstawie art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czemu niejednokrotnie dali wyraz.

Wezwanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego traktujemy jako próbę zmuszenia innych sędziów do milczenia w sytuacji wyrażania przez nich sprzeciwu wobec łamania zasad demokratycznego państwa prawnego”.

(za podjęciem uchwały głosowało 57 osób, przeciw 1 osoba, wstrzymały się 3 osoby, pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu)

Uchwała numer 2

„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba oraz jego Zastępców Michała Lasotę i Przemysława Radzika, polegających na wybiórczym wszczynaniu postępowań dyscyplinarnych i prowadzeniu postępowań wyjaśniających wobec sędziów, którzy otwarcie sprzeciwiają się zmianom mającym na celu ograniczenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, jak też chronią prawa i wolności obywatelskie, w tym w szczególności wolność słowa.

Jako szczególnie niepokojące Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego uważa wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Sławomira Jęksy za treść ustnego i pisemnego uzasadnienia wyroku wydanego w sprawie żony Prezydenta Poznania. Zwracamy uwagę, że oceniana przez sąd w tej sprawie wypowiedź obwinionej padła w określonym kontekście społeczno-politycznym i nie mogła być oceniana w oderwaniu od niego. Dlatego  postawienie sędziemu Sławomirowi Jęksie przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych zarzutu „naruszenia zasady apolityczności i obowiązku postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim” oceniamy jako wkroczenie Rzecznika w sferę orzeczniczą, w której każdy sędzia jest niezawisły i podlega jedynie Konstytucji i ustawom. Takie działania są bezpośrednim zagrożeniem dla praw i wolności każdego obywatela, stanowią bowiem szykany wobec sędziego, który opowiedział się za szeroko rozumianą wolnością słowa w debacie publicznej i nie chciał oceniać słów wypowiadanych w jej trakcie bezrefleksyjnie.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego wskazuje, że powyższa sytuacja, jak również inne postępowania prowadzone przez Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych, uderzają wprost w niezawisłość sędziów, a co za tym idzie w prawa i wolności obywatelskie takie jak prawo do sądu, wolność słowa, wolność przekonań i poglądów politycznych oraz prawo do ich głoszenia w przestrzeni publicznej. W tym kontekście oceniamy dotychczasowe działania Rzeczników Dyscyplinarnych Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika jako przeczące ich kompetencji i niezależności oraz wzywamy ich do zaniechania działań zagrażających ochronie praw i wolności człowieka w Polsce”.

(za podjęciem uchwały głosowało 59 osób, przeciw 0 osób, wstrzymały się 4 osoby, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu)

Uchwała numer 3

„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego wyraża swoje zdumienie wynikami konkursów na stanowiska Sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie przeprowadzonych przez Krajową Radę Sądownictwa w styczniu i lutym 2019 roku.

Wyniki tych konkursów jednoznacznie wskazują na to, że wyłonienie osób mających otrzymać nominacje na stanowiska Sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie nie odbyło się na podstawie kryteriów merytorycznych, ale w oparciu o pozamerytoryczne ustalenia. Przedstawiane referaty dotyczące kandydatów były niepełne, pomijały istotne informacje pozytywne o kandydatach niepreferowanych, a negatywne o kandydatach mających uzyskać rekomendację (np. brak informacji o negatywnej opinii sędziego wizytatora oraz nieprawdziwe informacje o wynikach statystycznych). W ich wyniku do Wydziału Cywilnego Rodzinnego, który rozpatruje między innymi sprawy apelacyjne dotyczące kwestii tak wrażliwych jak ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, czy ustalenie kontaktów z dziećmi, został wybrany prokurator prokuratury rejonowej, nieposiadający żadnego doświadczenia w sprawach rodzinnych, a pominięci zostali doświadczeni sędziowie rodzinni, pełniący swoją służbę wzorowo przez wiele lat, do których pracy nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń. Podobnie w drugim konkursie pominięto sędziów posiadających doskonałe opinie, wieloletnie doświadczenie, czy też tytułu naukowe, a wybrano osoby z mniejszym doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym, posiadające gorszą stabilność orzecznictwa i wyniki statystyczne. 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego pragnie podkreślić,  że w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w I instancji  są rozpoznawane sprawy o znacznym stopniu skomplikowania, a także  sprawy odwoławcze, kończące się prawomocnymi orzeczeniami. Powołanie nowych sędziów tego sądu w oderwaniu od merytorycznych kryteriów powoduje, że sprawy te będą rozpoznawane przez sędziów nieposiadających wystarczającej wiedzy lub doświadczenia, co uderzy przede wszystkim w obywateli, którzy dochodzić będą sprawiedliwości przed Sądem Okręgowym w Olsztynie”.

(za podjęciem uchwały głosowało 57 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 6 osób, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu)

 Uchwała numer 4

„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego wyraża poparcie dla żądań płacowych pracowników sądów powszechnych, których wynagrodzenia wciąż pozostają na poziomie żenująco niskim, nie pozwalającym na zapewnienie rodzinom pracowników i im samym godnego poziomu życia.

Bez pracowników sekretariatów, obsługi i asystentów sędziów nie ma sądownictwa. Nie odbędzie się żadna rozprawa, jeśli strony nie zostaną zawiadomione o jej terminie, żaden wyrok nie zostanie wykonany bez jego doręczenia odpowiednim organom. Sądownictwo nie będzie prawidłowo funkcjonować, jeśli płace pracowników sądów, od których wymaga się wysokiej wiedzy i kompetencji, będą pozostawały na poziomie niewiele odbiegającym od „najniższej krajowej”. Jako sędziowie na co dzień widzimy znaczne opóźnienia w  rozpoznawaniu prowadzonych przez nas spraw powodowane odpływem pracowników z sądów i brakiem nowych chętnych do pracy.

Konieczność podniesienia płac pracownikom sądów powszechnych, w tym asystentom sędziów, jest więc niezbędna nie tylko w celu zapewnienia im godnego wynagrodzenia za wykonaną pracę, ale też dla zagwarantowania obywatelowi prawa do sprawnego i szybkiego rozstrzygnięcia jego sprawy przez sąd”.

(za podjęciem uchwały głosowało 61 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób, pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu)

Uchwała numer 5

„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi Premiera Polskiego Rządu Mateusza Morawieckiego udzielonej francuskiemu dziennikowi „Le Figaro” i zawartych w tej wypowiedzi nieprawdziwych stwierdzeń, mających na celu usprawiedliwienie przeprowadzanych obecnie reform polegających na znacznym ograniczeniu niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Pragniemy podkreślić, że średni wiek polskiego sędziego wynosi poniżej 50 lat i czasy systemu komunistycznego większość z nas pamięta jedynie z dzieciństwa lub wczesnej młodości. Wyrażamy głębokie przekonanie, że sędziowie bez względu na wiek są przywiązani do idei państwa prawnego i wartości konstytucyjnych. Ślubowaliśmy strzec tych wartości.

Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że system sądownictwa w Polsce jest najmniej wydolny w krajach Unii Europejskiej, ani że trawi go korupcja. Biorąc pod uwagę liczbę spraw przypadających na jednego sędziego, czas ich rozpoznania nie odbiega od średniej europejskiej. Sprawy dotyczące korupcji sędziów, pomimo powołania w Prokuraturze Krajowej specjalnego wydziału wewnętrznego do ich ścigania, mają charakter incydentalny i zdarzają się raz na kilka lat.

Z zażenowaniem obserwujemy również zadziwiającą niezdolność członków organu zwanego Krajową Radą Sądownictwa do obrony dobrego imienia polskich sędziów oraz niezależności sądów i niezawisłości sędziów wobec bezpodstawnych ataków przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, a jest to przecież konstytucyjny obowiązek tego organu”.

(za podjęciem uchwały głosowało 59 osób, przeciw 0 osób, wstrzymały się 2 osoby, pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu)

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 21 lutego 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.