Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Odszkodowanie za przejęcie gospodarstwa rolnego w Gietrzwałdzie
Odszkodowanie za przejęcie gospodarstwa rolnego w Gietrzwałdzie PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 19 marca 2019 r. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Antona B. kwotę 493 100 zł odszkodowania
za bezprawne przejęcie i zbycie gospodarstwa rolnego w Gietrzwałdzie.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 13 lipca 2017 r. Anton B. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od Skarbu Państwa – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego kwoty 700 tys. zł  odszkodowania. Żądana pierwotnie kwota obejmowała 1/3 odszkodowania za bezprawne przejęcie i zbycie przez Skarb Państwa własności gospodarstwa rolnego położonego na terenie Gietrzwałdu, o powierzchni ponad 57 ha, na którym znajdował się budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze. Nieruchomość nabyła w drodze dziedziczenia matka powoda, Cecylia W., która wyjechała z Polski w dniu 17 października 1978 r., pozostawiając swoje gospodarstwo rolne pod opiekę synowi Klemensowi B. Cecylia W. zmarła w 1994 roku, a jej spadkobiercami zostały jej troje dzieci – Anton B. oraz Klemens B. i Renate B.

Pełnomocnik powoda w uzasadnieniu pozwu wskazał, że powyższa nieruchomość została przejęta przez Skarb Państwa decyzją naczelnika gminy w Gietrzwałdzie z dnia 15 października 1978 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 31 października 2016 r. stwierdził nieważność tej decyzji. W toku postępowania administracyjnego ustalono, że nieruchomości wchodzące w skład przejętego gospodarstwa zostały zbyte na rzecz osób fizycznych, co pozbawiło spadkobierców Cecylii W. możliwości odzyskania prawa własności tej nieruchomości i spowodowało powstanie szkody.

Pełnomocnik powoda w dniu 19 marca 2019 r. na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Olsztynie ograniczył żądanie pozwu do kwoty 493 100 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 21 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty. Ograniczona kwota stanowiła dokładnie 1/3 sumy podanej przez biegłego sądowego, który oszacował aktualną wartość gospodarstwa według jego ówczesnego stanu. Pełnomocnik powoda cofnął pozew w pozostałym zakresie.

Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 19 marca 2019 r. zasądził od Skarbu Państwa – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Antona B. kwotę 493 100 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od 31 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty. Sąd oddalił powództwo w części dotyczącej odsetek, a w pozostałej części postępowanie umorzył. Sąd zasądził od Skarbu Państwa – Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na rzecz Antona B. także kwotę 29 531,91 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów.

Jednocześnie informuję, że przed tutejszym Sądem równolegle było prowadzone postępowanie z powództwa Klemensa B. (brata Antona B.) o zapłatę odszkodowania. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 14 listopada 2018 r. oddalił apelację od wyroku zasądzającego Klemensowi B. odszkodowanie. Realia sprawy Antona B. i sprawy Klemensa B. były dokładnie takie same, za wyjątkiem zaktualizowanej na dzień zamknięcia rozprawy wartości gospodarstwa w Gietrzwałdzie. Dlatego też Sąd Okręgowy podając ustne motywy wyroku w sprawie Antona B. posiłkował się ocenami Sądu Apelacyjnego w zakończonej już prawomocnie sprawie Klemensa B. i oceny te podzielił. Sąd jednocześnie podkreślił, że w tej sprawie kierował się literą prawa i ochroną prawa własności, a nie kwestiami historycznymi, czy narodowościowymi.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 19 marca 2019 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.