Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Ogłoszenia Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko aplikanta kuratorskiego
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko aplikanta kuratorskiego PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 15 czerwca 2019 r.

K-1100-19/19

  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA WOLNE STANOWISKO APLIKANTA KURATORSKIEGO

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie ogłasza konkurs na wolne stanowiska aplikanta kuratorskiego.

Oznaczenie konkursu: K-1100-19/19

Liczba wolnych stanowisk:  1 etat – Sąd Rejonowy w Nidzicy

                                  

Zgodnie z art. 72 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1014 z późn. zm.), aplikantem kuratorskim może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego;
 4. ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku aplikanta kuratorskiego:

 1. uczestnictwo w szkoleniu;
 2. dokonywanie oceny przebiegu spraw znajdujących się w postępowaniu rozpoznawczym i wykonawczym w ramach pracy zespołu;
 3. zapoznawanie się z rejonem pracy kuratora – patrona oraz zadaniami wynikającymi z jego zakresu czynności;
 4. przyswojenie zasad prowadzenia dokumentacji kuratorskiej;
 5. nawiązywanie kontaktów z instytucji zajmujących się wychowaniem, profilaktyką i resocjalizacją;
 6. zapoznanie się z organizacją i formami pracy ośrodka kuratorskiego;
 7. udział w posiedzeniach zespołu i naradach organizowanych przez kuratorów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podanie adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie o przyjęcie na aplikację;
 2. curriculum vitae z przebiegiem nauki oraz pracy zawodowej;
 3. kserokopia dyplomu ukończenia  studiów magisterskich z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo kserokopia dyplomu ukończenia innych wyższych studiów magisterskich i studiów podyplomowych z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;
 4. pisemne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 5. pisemne oświadczenie o niekaralności;
 6. pisemne oświadczenie o zdolności ze względu na stan zdrowia do wykonywania zawodu kuratora zawodowego;
 7. własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO (druk w załączeniu).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. I      etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. II      etap – część pisemna - sprawdzenie umiejętności i wiedzy kandydata,
 3. III      etap – część ustna – sprawdzenie umiejętności i wiedzy kandydata.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze, pokój nr 6 lub drogą pocztową z dopiskiem Konkurs na aplikację kuratorską w terminie do 9 września 2019 r. na adres: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44 A, 10-543 Olsztyn.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do II etapu konkursu przed terminem rozpoczęcia konkursu – poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie: www.olsztyn.so.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89/ 521-61-57.

Regulamin przeprowadzania konkursu na aplikanta kuratorskiego.

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Kim jest Administrator Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

- Listownie: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn;

- E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Telefon: 89/ 521 61 64;

W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych:

- Telefon: 89/521 61 32;

- E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skąd pochodzą Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana;

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie nie pozwoli na przeprowadzenie rekrutacji.

W przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do rekrutacji, niezbędne jest podanie danych zgodnych z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie przetwarzamy dane osobowe, w celu rekrutacji.

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

-        Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

-        Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych;

-        Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w celu wspomagania nas w wykonywaniu naszych zadań, tj. podmioty świadczące usługi finansowe, prawne, ochrony, informatyczne.

-        Dane osobowe nie będą udostępniane do Państwa Trzeciego, natomiast wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Okręgowego, poprzez umieszczenie danych w postaci imienia i nazwiska.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni, w przypadku jeśli nie zostanie Pani/Pan zrekrutowany. W przypadku, gdy zostanie Pani/Pan zatrudniona/y, dane osobowe będzie przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a po zakończeniu zatrudnienia dane osobowe usuniemy, postępując zgodnie obowiązującą w Sądzie Okręgowym w Olsztynie instrukcją kancelaryjną.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

-        Prawo dostępu do swoich danych osobowych,

-        Prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych;

-        Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym) swoich danych osobowych;

-        Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

-        Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

-        Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

-        Prawo do informacji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

-        Prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Niezbędne do tego celu informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Pani/Pana sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostanie Pani/Pan poinformowany na piśmie bądź w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie o sposobie załatwienia swojej sprawy. Termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Pani/Pana żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Pani/Pana uprawnień, otrzyma Pani/Pan od nas stosowane pisemne uzasadnienie.

Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a nasza odpowiedź nie będzie dla Pani/Pana zadowalająca, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia powództwa przed właściwym miejscowo sądem powszechnym;

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebraliśmy, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

Ważne:

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w zakresie automatycznych decyzji i profilowania?

Sąd Okręgowy w Olsztynie nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

A jak dbamy o Pani/Pana dane osobowe?

Aby dowiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa prosimy odwiedzić stronę internetową Sądu Okręgowego w Olsztynie.

                                                                            PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO

                                                                                           W OLSZTYNIE

                                                                                       Danuta Hryniewicz


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.