Strona główna Informacje Ochrona danych osobowych
MPKZP PDF Drukuj artykuł

 

MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA
PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W OLSZTYNIE
INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie (dalej jako: MPKZP), reprezentowana przez Zarząd MPKZP. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn;
  - e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  - telefon: 89-521-61-47;
 2. Jeśli ma Pani/Pan jakieś pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy kontaktować się:
  - telefon: 89/521 61 47 lub 89/521-61-85;
  - e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. MPKZP funkcjonuje na podstawie:
  a)  ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z roku 2015, poz. 1881),
  b)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502 z późn. zm.),
  c)  Statutu MPKZP, przyjętego przez Walne Zebranie Delegatów.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezbędne jest do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze, wskazanego w przepisach opisanych w punkcie 3.
 5. Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imiona, nazwisko poprzednio używane, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, sposób zatrudnienia, data przyjęcia w poczet członków MPKZP, data skreślenia z listy członków MPKZP, czytelny podpis, numer konta bankowego, średnie miesięczne wynagrodzenie, informacje o wnoszonych wkładach i udzielonych świadczeniach, dane niezbędne do rozpoznania wniosków o zapomogę losową (o stanie zdrowia, stanie majątkowym, sytuacji finansowej, inne).
 6. Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek oraz zapomóg – w miarę posiadanych środków – na zasadach określonych w statucie. Dokumenty niezbędne do rozpoznania wniosków o zapomogę losową, wraz z danymi osobowymi, zwracane będą dla Pani/Pana, po rozpoznaniu wniosku, bez jakiegokolwiek ujmowania ich w prowadzonej dokumentacji MPKZP.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane publicznie.
 8. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane w ograniczonym zakresie pracownikom Sądu Okręgowego w Olsztynie i Sądów Rejonowych, celem wykonania na nich niezbędnych czynności przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie danych osobowych. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe MPKZP jest Sąd Okręgowy w Olsztynie, który przetwarza je na podstawie odpowiedniej umowy. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione innym instytucjom, jeżeli obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawnych i jeżeli wystąpią one o dane w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 9. Pani/Pana dane nie są udostępniane w Państwie Trzecim.
 10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania świadczeń, a następnie archiwizowane i zostaną usunięte na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Odpowiednio po 6 latach od złożenia wniosku o zapomogę i spłacenia udzielonej pożyczki.
 11. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni poinformujemy o sposobie załatwienia sprawy. Termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Pani/Pana uprawnień, poinformujemy Panią/Pana stosownym uzasadnieniem.
 12. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a nasza odpowiedź nie będzie zadawalająca, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia powództwa przed właściwym miejscowo Sądem Powszechnym;
 13. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym,  do skorzystania z MPKZP. Brak ich podania może skutkować odmową przyznania pożyczki lub zapomogi. Podanie innych danych niż te wymienione we wnioskach jest dobrowolne.
 14. Pani/Pana dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana.
 15. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 16. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.