Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zapadł wyrok w procesie naukowca z olsztyńskiego uniwersytetu
Zapadł wyrok w procesie naukowca z olsztyńskiego uniwersytetu PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. uznał Dariusza K. za winnego szeregu nieprawidłowości przy realizacji projektu badawczego i skazał go za to na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat. Sąd ukarał oskarżonego także grzywną w kwocie 10 tys. zł oraz zasądził od niego 50 tys. zł nawiązki na rzecz pokrzywdzonej uczelni.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie oskarżyła Dariusza K., pracownika naukowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego o popełnienie w latach 2011 – 2013 pięciu przestępstw w związku z realizacją na uniwersytecie I etapu projektu dotyczącego innowacji w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Dariusz K. w pierwszym zarzucie został oskarżony o działanie na szkodę UWM w okresie od 7 lutego 2011 r. do 14 maja 2013 r. przy realizacji wyżej wymienionego projektu badawczego. Prokurator zarzucił naukowcowi, że będąc w tym czasie kierownikiem projektu nie dopełnił swoich obowiązków w ten sposób, że nie zapewnił udokumentowania wykonania I etapu projektu zgodnie z umową o dofinansowanie badań, a ponadto nadużył udzielonych mu uprawnień poprzez niezachowanie zasadności i racjonalności poniesionych wydatków z tytułu wynagrodzeń na podstawie umów o dzieło, przez co UWM miał utracić refundację kosztów w kwocie ponad 2,5 miliona zł (tj. o przestępstwo z art. 296 §1, 2 i 3 kk).

Naukowiec został oskarżony również o: dokonanie wspólnie i w porozumieniu z inną osobą oszustwa, polegającego na wprowadzeniu pracowników UWM w błąd, co do wykonania przez Krzysztofa K. umów o dzieło oraz przekazania dzieł w postaci opracowań autorskich, przez co miał doprowadzić UWM do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 20 tys. zł; przedstawienie poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci protokołów odbioru dzieła z tytułu zawartych umów o dzieło; nakłanianie innej osoby do złożenia fałszywych zeznań przed inspektorem kontroli skarbowej; wprowadzenie w błąd, co do autorstwa kilkunastu prac dyplomowych, przedłożonych, jako dokumentacja powstała w ramach realizowanego projektu (tj. o przestępstwa z art. 286 §1 kk, art. 297 §1 kk, art. 18 §2 i 3 kk oraz  art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 26 maja 2017 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Sprawa miała bardzo skomplikowany charakter. W sumie odbyło się 37 terminów rozprawy, w trakcie których zostało przesłuchanych blisko 80 świadków. Dariusz K. od samego początku nie przyznawał się do popełnienia żadnego z zarzucanych mu czynów. Oskarżony w trakcie rozprawy złożył obszerne wyjaśnienia, a w ostatnim słowie wniósł o uniewinnienie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 26 sierpnia 2019 r. ogłosił wyrok w powyższej sprawie. W odniesieniu do pierwszego z zarzutów sąd w sposób istotny zmienił opis i kwalifikację prawną czynu, uznając m.in., że Dariusz K. jako kierownik projektu nie dopełnił swoich obowiązków i nadużył udzielonych mu uprawnień, przez co przyczynił się do utraty refundacji kosztów w kwocie 2 403 078,97 zł poniesionych przez UWM, czym została wyrządzona szkoda w wielkich rozmiarach. Jednak w ocenie sądu oskarżony popełnił ten czyn nieumyślnie — na skutek niezachowania należytej ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, a nie z chęci zysku (tj. czyn z art. 296 §1, 3 i 4 kk). Dariusz K. został skazany za to przestępstwo na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. Sąd zasądził od oskarżonego także nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 50 tys. zł.

Sąd zmienił opis i kwalifikację prawną także w przypadku dwóch kolejnych zarzutów aktu oskarżenia, uznając opisane w nich zachowania oskarżonego za jeden czyn ciągły i kwalifikując go jako przestępstwo z art. 297 §1 kk (tzw. oszustwo dotacyjne). Sąd uznał Dariusza K. za winnego popełnienia również  piątego z zarzucanych mu czynów (dotyczącego wprowadzenia w błąd, co do autorstwa kilkunastu prac dyplomowych, przedłożonych, jako dokumentacja powstała w ramach realizowanego projektu), jednakże z tym ustaleniem, że opisane czyny stanowią ciąg przestępstw z art.  115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 91 §1 kk. Za ciąg tych przestępstw, a także za wspomniane wyżej oszustwo dotacyjne oskarżony został skazany na karę łączną grzywny w kwocie 10 tys. zł.

Tym samym wyrokiem Dariusz K. został uniewinniony od zarzutu nakłaniania innej osoby do złożenia fałszywych zeznań przed inspektorem kontroli skarbowej.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 27 sierpnia 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.