Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd odwoławczy oddalił apelację byłego dyrektora ośrodka kultury w Gietrzwałdzie
Sąd odwoławczy oddalił apelację byłego dyrektora ośrodka kultury w Gietrzwałdzie PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 31 października 2019 r. oddalił apelację w sprawie z powództwa Jacka A. przeciwko Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gietrzwałdzie. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

W dniu 9 marca 2018 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął pozew Jacka A. przeciwko Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gietrzwałdzie. Jacek A., który zarządzeniem Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 14 lutego 2018 r. został odwołany ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie, domagał się w nim m.in. przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy oraz odszkodowania w kwocie 16 191 zł za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie wniósł o oddalenie powództwa w całości. Pozwany w uzasadnieniu odpowiedzi na pozew wskazał, że Jacek A. został odwołany ze stanowiska dyrektora tej placówki z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem i odstąpienia od realizacji umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury z dnia 20 lipca 2017 r., o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, co miało stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 28 stycznia 2019 r. oddalił powództwo Jacka A. o przywrócenie do pracy i odszkodowanie, a także zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów procesu – kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd rejonowy podając ustne motywy wyroku zwrócił uwagę, że zarządzenie dotyczące odwołania Jacka A. ze stanowiska było równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (dyscyplinarne zwolnienie). W tym zarządzeniu wskazano szereg zarzutów (przyczyn odwołania). Sąd wyjaśnił, że tzw. dyscyplinarne zwolnienie nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od kiedy pracodawca dowiedział się o przyczynach, które uzasadniały zwolnienie w trybie dyscyplinarnym. Wójt gminy natomiast o większości okoliczności, które podał jako przyczynę odwołania ze stanowiska dowiedział się wcześniej aniżeli miesiąc przed odwołaniem. Dlatego w ocenie sądu tylko dwie z przyczyn wskazanych w odwołaniu miały znaczenie dla merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, a mianowicie przedstawienie planu finansowego na rok 2018 sporządzonego w sposób ewidentnie sprzeczny z przepisami prawa oraz utrudnianie przeprowadzenia kontroli w instytucji kultury przez osobę wyznaczoną przez wójta gminy.

W ocenie sądu rejonowego te dwa wyżej wymienione działania Jacka A. uzasadniały rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wskazują one, że powód miał świadomość, że w sposób rażący narusza swoje podstawowe obowiązki wynikające z umowy, którą zawarł z wójtem gminy w momencie powołania go na stanowisko dyrektora.

Jacek A. wniósł apelację od tego rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 31 października 2019 r. oddalił apelację powoda, uznając ją za niezasadną. W ocenie sądu odwoławczego wszystkie ustalenia sądu pierwszej instancji poczynione w tej sprawie są prawidłowe.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 31 października 2019 r.  


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.