Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Po wyroku TSUE sąd nakazuje przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej KRS
Po wyroku TSUE sąd nakazuje przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej KRS PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w toku jednego z cywilnych postępowań odwoławczych uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do tego, aby w pierwszej instancji orzekać w sprawie. W tym celu tutejszy Sąd nakazał Szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków KRS.

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym pod sygn. IX Ca 1302/19 została zarejestrowana sprawa z powództwa jednego z funduszy sekurytyzacyjnych przeciwko Joannie S. o zapłatę.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w toku wyżej wymienionego postępowania apelacyjnego, mając na uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r., uznał, że zaszła konieczność zbadania z urzędu nieważności tego postępowania w zakresie składu orzekającego w pierwszej instancji. Mianowicie, sędzia, który wyrokował w tej sprawie w pierwszej instancji otrzymał nominację sędziowską na podstawie uchwały podjętej przez nową Krajową Radę Sądownictwa. W ocenie sądu odwoławczego, w świetle przywołanego wyżej wyroku TSUE, taka sytuacja może budzić wątpliwości, czy zapadłe w sprawie orzeczenie zostało wydane przez osobę do tego uprawnioną.

W celu wyjaśnienia tych wątpliwości Sąd Okręgowy w Olsztynie, na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 listopada 2019 r., wydał postanowienie nakazujące Szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie dokumentów w postaci zgłoszeń oraz wykazów obywateli i sędziów popierających kandydatów na członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa, o których mowa w art. 11 a i art. 11 b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, następnie wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyborów członków Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 276), oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów. Sąd nakazał przesłanie tych dokumentów do tutejszego Sądu w celu dołączenia ich do akt sprawy o sygn. IX Ca 1302/19 w terminie tygodniowym od daty doręczenia Kancelarii Sejmu odpisu wyżej wymienionego postanowienia, pod rygorem skazania na grzywnę w przypadku nieuzasadnionej odmowy przedstawienia żądanych dokumentów.

Postanowienie w tej sprawie jest prawomocne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 23listopada 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.