Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Oświadczenie rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie
Oświadczenie rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie PDF Drukuj artykuł


Sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie w dniu 4 grudnia 2019 r. wystąpili do Prezesa tegoż Sądu o zwołanie zebrania w sprawie zarządzenia dotyczącego sędziego Pawła Juszczyszyna. Ich wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Informuję, że sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie w dniu 4 grudnia 2019 r. wystąpili do Prezesa tegoż Sądu o zwołanie w trybie pilnym zebrania w sprawie zarządzenia z dnia 29 listopada 2019 r. o natychmiastowej przerwie w wykonywaniu czynności służbowych sędziego wobec sędziego Pawła Juszczyszyna.

Na zebraniu sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie planowane było podjęcie trzech uchwał. Przedmiotem tych uchwał było: poparcie dla sędziego Pawła Juszczyszyna ze wskazaniem, że jego postępowanie było zgodne z prawem; poparcie dla Wiceprezesów Sądu Rejonowego w Olsztynie, którzy w dniu 4 grudnia 2019 r. złożyli rezygnację z zajmowanych stanowisk; wskazanie, że Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie sędzia Maciej Nawacki powinien zrezygnować z pełnionej funkcji.

Powyższe uchwały nie zostały podjęte z uwagi na fakt, że Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie sędzia Maciej Nawacki w dniu 4 grudnia 2019 r. nie udzielił zgody na zwołanie zebrania. Decyzję odmowną Prezes Maciej Nawacki uzasadnił, wskazując m.in., że „zebranie zwołuje się na wniosek jednej piątej liczby sędziów, nie mniej jednak zwołanie zebrania dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie kompetencji przyznanych temu organowi. W kompetencjach zebrania sędziów nie mieści się roztrząsanie spraw indywidualnych, dotyczących spraw konkretnych sędziów, w tym kwestie związane z postępowaniem dyscyplinarnym”. Prezes Sądu Rejonowego podkreślił też, że „zebranie nie jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych, administratorami danych osobowych są bowiem sąd rozpoznający daną sprawę, prezes sądu, dyrektor sądu i w odpowiednim zakresie Minister Sprawiedliwości”.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 36 a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych zebranie sędziów danego sądu składa się z wszystkich sędziów tego sądu. Zebraniu przewodniczący prezes sądu. W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki przewodniczącego zebrania pełni najstarszy służbą wiceprezes sądu, a jeżeli w sądzie nie został powołany wiceprezes sądu – najstarszy służbą przewodniczący wydziału w tym sądzie. Zebranie sędziów danego sądu realizuje zadania określone w ustawach, wysłuchuje informacji prezesa sądu o działalności sądu oraz wyraża opinie w tym zakresie. Podczas zebrania sędziowie mogą podejmować uchwały.

Na obecną chwilę nie posiadam informacji, czy w najbliższym czasie sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie planują ponownie zwrócić się do Prezesa tegoż Sądu o zwołanie zebrania.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 5 grudnia 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.