Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie odmówił sędziom zwołania zebrania
Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie odmówił sędziom zwołania zebrania PDF Drukuj artykuł


Uprawniona liczba sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie złożyła do Prezesa tegoż Sądu dwa wnioski o zwołanie zebrania sędziów w dniu 6 grudnia 2019 r. Ich wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.

Informuję, że w dniu 4 grudnia 2019 r. uprawniona liczba sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie złożyła do Prezesa tegoż Sądu dwa kolejne wnioski o zwołanie zebrania sędziów w dniu 6 grudnia 2019 r. o godz. 14.15.

W pierwszym wniosku sędziowie zwrócili uwagę na to, że po zarządzeniu natychmiastowej przerwy w pełnieniu obowiązków służbowych wobec sędziego Pawła Juszczyszyna, Sąd Rejonowy w Olsztynie nie posiada obecnie reprezentacji w Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie. Z kolei drugi wniosek dotyczył potrzeby omówienia bieżącej działalności Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Zebranie sędziów nie doszło jednak do skutku z uwagi na odmowną decyzję Prezesa Sądu. Sędzia Maciej Nawacki w piśmie z dnia 6 grudnia 2019 r. skierowanym do wnioskodawców poinformował m.in., że „zwołanie Zebrania w sprawie wyboru Członka Kolegium jest przedwczesne, zastosowany wobec członka Kolegium środek ma charakter tymczasowy, zwołanie w tym momencie Zebrania Sędziów sugerowałoby dłuższy okres zawieszenia Pana Sędziego w czynnościach, co mogłoby zostać odebrane jako niedopuszczalny nacisk na Izbę Dyscyplinarną. Z tej przyczyny nie jest możliwe zwołanie Zebrania”. W ocenie Prezesa Sądu Macieja Nawackiego także drugi wniosek był przedwczesny, ponieważ „informacja z pracy Sądu sporządzana jest po zamknięciu roku sprawozdawczego co nastąpi za 3 tygodnie. Zwołanie Zebrania celem zatwierdzenia sprawozdania za 2019 r. nastąpi w terminie ustawowym”.

Jednocześnie informuję, że sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie w trakcie zebrania planowali podjąć trzy uchwały.

W pierwszej z tych uchwał sędziowie chcieli zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o odwołanie sędziego Macieja Nawackiego z funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, ponieważ w ich ocenie podjęta przez Prezesa decyzja o zarządzeniu natychmiastowej przerwy w wykonywaniu czynności służbowych przez sędziego Pawła Juszczyszyna jest pozbawiona podstaw faktycznych i prawnych. Ponadto, sędziowie podnieśli, że Maciej Nawacki podjął tę decyzję w sytuacji, która dotyczy jego osobiście, z pogwałceniem zasady, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Sędziowie wskazali również, że dalsze pełnienie funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie przez Macieja Nawackiego nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

W drugiej uchwale sędziowie chcieli wyrazić stanowisko, że podjęta przez sędziego Pawła Juszczyszyna czynność procesowa polegająca na zwróceniu się do Kancelarii Sejmu o przesłanie list poparcia dla członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa była obowiązkiem sądu odwoławczego i jest zgodna z przepisami, a zatem nie stanowi czynu zabronionego. Jednocześnie sędziowie zwrócili się do Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie o natychmiastowe uchylenie zarządzenia z 29 listopada 2019 r. o przerwie w czynnościach służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna.

Natomiast w trzeciej uchwale sędziowie chcieli podziękować Wiceprezesom Sądu Rejonowego w Olsztynie  – Annie Szczepańskiej oraz Krzysztofowi Krygielskiemu – za ich ciężką pracę włożoną w kierowanie i zarządzanie Sądem Rejonowym w Olsztynie. Sędziowie podkreślili przy tym, że wiceprezesi, wykonując swoje obowiązki kierowali się tylko względami merytorycznymi oraz nie wkraczali w sferę niezawisłości i niezależności sędziowskiej.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 6 grudnia 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.