Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zapadł prawomocny wyrok w procesie urzędników
Zapadł prawomocny wyrok w procesie urzędników PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 3 lutego 2020 r. wydał wyrok w sprawie odwoławczej pięciu osób oskarżonych o bezprawne działania podczas przetargów realizowanych w urzędach w Olsztynie oraz Dywitach. Sąd uniewinnił troje oskarżonych, a dwoje pozostałych otrzymało wyrok częściowo uniewinniający.

Przygotowany przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie akt oskarżenia w tej sprawie obejmował w sumie osiem osób, w tym pięciu urzędników oraz trzech przedsiębiorców.

Przestępstwa, jakie prokuratura opisała w akcie oskarżenia miały polegać m.in. na obietnicy i wręczeniu korzyści majątkowej urzędnikowi, zmowie przetargowej oraz przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych podczas kilku postępowań przetargowych realizowanych w 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie oraz, w jednym przypadku, w Urzędzie Gminy w Dywitach. Zamówienia, które znalazły się w zainteresowaniu prokuratury, dotyczyły głównie obsługi medialnej imprez związanych z promocją zdrowej żywności, kulturą i sportem na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Trzej główni oskarżeni – przedsiębiorcy (świadczący usługi multimedialne) Władysław B. i Tadeusz Z. oraz były dyrektor jednego z departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Igor H. – w październiku 2016 r. dobrowolnie poddali się karom pozbawienia wolności z warunkowym ich zawieszeniem na okres próby oraz karom grzywny. Ich sprawa została już prawomocnie zakończona.

Wyrok w pierwszym procesie urzędników

Sprawa czterech pozostałych urzędników oraz jednego przedsiębiorcy została skierowana do rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Olsztynie w trybie zwyczajnym – na rozprawie. W tej grupie oskarżonych znalazła się Joanna W. D., kierowniczka biura w jednym z departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, na której ciążyły trzy zarzuty przekroczenia uprawnień (z art. 231   §2 kk). Pierwszy zarzut był związany z organizacją przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kampanii medialnej w związku z realizacją imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, regionalną i lokalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r. Prokuratura zarzuciła Joannie W.D., że dokonała negatywnej oceny oferty złożonej przez konsorcjum firm na kwotę 238 tys. zł, wbrew wcześniej ustalonym kryteriom. W konsekwencji miało to doprowadzić do unieważnienia tego postępowania na skutek odrzucenia tej oferty, a następnie rozpisania kolejnego przetargu, w którym oferta innej, należącej do Władysława B. i Tadeusza Z. firmy, na kwotę 350 tys. zł została wybrana jako najkorzystniejsza. Prokuratura uznała, że było to działanie zarówno na szkodę interesu prywatnego, jak i publicznego. Drugi zarzut dotyczył przekroczenia uprawnień w związku z organizacją we wrześniu 2014 r. imprezy „Olsztyn Green Festiwal”, natomiast trzeci zarzut miał polegać na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków w związku z organizacją w 2014 r. „Ogólnopolskich Warsztatów Samorządowych - Rolnictwo lokalne, żywność regionalna i tradycyjna” i ich obsługi.

W dniu 31 maja 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie zapadł wyrok, w którym Joanna W.D. została uniewinniona od popełnienia dwóch pierwszych wyżej wymienionych zarzutów, natomiast została skazana na karę grzywny w wysokości 3 tys. zł za trzeci z zarzucanych jej czynów. Sąd Rejonowy zwrócił wówczas uwagę, że Joanna W.D., ujawniając przedsiębiorcy Władysławowi B. w rozmowie telefonicznej kwotę, jaka zostanie przeznaczona przez urząd marszałkowski na realizację zadania, nie przekazała tej informacji pozostałym oferentom, czym działała na szkodę interesu publicznego. Sąd dokonał jednak zmiany kwalifikacji czynu na art. 231 §1 kk, uznając, że oskarżona rzeczywiście nadużyła uprawnień służbowych, ale nie działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Tym samym wyrokiem na karę 3 tys. zł grzywny została skazana także Ewa D., inspektor w jednym z departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Sąd uznał ją winną przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy organizacji i obsłudze medialnej II Biegu Europejskiego, który odbył się 5 października 2014 roku w Olsztynie. Jej przewinienie miało polegać m.in. na tym, że przekazując przedsiębiorcy Władysławowi B. informację o kwocie przeznaczonej na realizację tego zadania, tj. 120 tys. zł, nie przekazała tej informacji pozostałym oferentom, czym działała na szkodę interesu publicznego. Sąd także w tym przypadku zmienił kwalifikację czynu, uznając, że jest to przestępstwo z art. 231 §1 kk (nadużycie uprawnień służbowych przez funkcjonariusza publicznego).

W wyroku z dnia 31 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie uniewinnił troje pozostałych oskarżonych w tej sprawie: Mirosława G., inspektora zajmującego się sprawami informatyzacji w Urzędzie Gminy w Dywitach oskarżonego o przekroczenie uprawnień w związku z postępowaniem dotyczącym zakupu ekranu reklamowo–informacyjnego (tj. art.   231 §2 kk) , Pawła K., przedsiębiorcy ubiegającego się o to zamówienie, a odpowiadającego m.in. za wywieranie wpływu na powyższe postępowanie przetargowe (tj. o przestępstwo z   art. 230a § 1 kk – płatna protekcja) oraz Bożeny W.Z., dyrektor jednego z departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego oskarżonej o przekroczenie uprawnień w związku z przetargiem na organizację i obsługę w dniu 5 listopada 2014 r. konferencji podsumowującej wdrożenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 r. pn. „Człowiek podstawą rozwoju regionu”. Przewinienie Bożeny W.Z. miało polegać na przekazaniu Władysławowi B. informacji o kwocie, jaka była przeznaczona na realizację tego zamówienia. Jednak sąd ocenił wówczas, że informacja o tej kwocie była informacją jawną, dostępną dla każdej osoby, dlatego jej przekazanie w żaden sposób nie naruszało przepisów.

Apelacje i uchylenie wyroku

Apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 31 maja 2017 r. wniósł prokurator, a także obrońcy Joanny W.D. oraz Ewy D.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 30 października 2017 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. 

Wyrok w ponownym procesie urzędników

Wyrok w ponownym procesie urzędników zapadł w dniu 26 lipca 2019 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Sąd uznał wszystkich oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów.

Joanna W.D. została wówczas skazana na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz na karę łączną grzywny w kwocie 4560 zł.

Z kolei Ewie D. została wymierzona kara 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby oraz kara grzywny w wysokości 2 tys. zł.

Mirosław G. otrzymał karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz karę grzywny w kwocie 3 tys. zł, a Paweł K. – karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniu jej wykonania również na okres 3 lat tytułem próby oraz karę grzywny w wysokości 5100 zł.

Natomiast Bożena W.Z. została skazana na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby.

Apelacje i zmiana wyroku

Apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 26 lipca 2019 r. wniósł prokurator i obrońcy oskarżonych.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 3 lutego 2020 r. zaskarżony wyrok zmienił w znaczny sposób, uniewinniając troje oskarżonych – Ewę D., Mirosława G. oraz Bożenę W.Z. – od zarzuconych im czynów. Natomiast dwoje pozostałych oskarżonych – Joanna W.D. oraz Paweł K. – otrzymało wyrok częściowo uniewinniający.

W rezultacie w stosunku do Joanny W.D. utrzymany w mocy został wyrok sądu pierwszej instancji skazujący ją na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w kwocie 3 tys. zł za jeden czyn związany z organizacją przetargu na kampanię medialną w związku z realizacją imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, regionalną i lokalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r. (pierwszy zarzut aktu oskarżenia).

Z kolei w odniesieniu do Pawła K. utrzymane w mocy zostało rozstrzygnięcie skazujące go na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w kwocie 5100 zł za jeden czyn dotyczący działania na szkodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Skarbu Państwa w związku z organizacją przez wyżej wymieniony Urząd przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kampanii medialnej w związku z realizacją imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, regionalną i lokalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r. (tj. za czyn z art. 305 § 1 kk).

Przy czym okresy próby orzeczone wobec oskarżonych Joanny D. W. oraz Pawła K. zostały przez Sąd Okręgowy w Olsztynie złagodzone do 2 lat.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny. Jednocześnie informuję, że pisemne uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze sporządzone.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 11 lutego 2020 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.