Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sądy rejonowe stopniowo wracają do pracy sprzed pandemii
Sądy rejonowe stopniowo wracają do pracy sprzed pandemii PDF Drukuj artykuł

 

plakat
W związku z wejściem w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 w części sądów rejonowych okręgu olsztyńskiego otwarte zostały biura obsługi interesantów, biura podawcze czy czytelnie akt.

W podpisanej w ub. tygodniu nowej Tarczy Antykryzysowej zostały zawarte przepisy dotyczące m.in. sądownictwa. W ich myśl już od 18 maja 2020 r. w sądach okręgu olsztyńskiego wznowiono funkcjonowanie licznych komórek organizacyjnych, takich jak biura podawcze, biura obsługi interesantów czy czytelnie akt. Wznawiane są również terminy procesowe w części kategorii spraw. Jednak wybierając się teraz do sądu należy mieć także na uwadze szereg obowiązujących obostrzeń sanitarnych wprowadzonych w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia się koronawirusem.

Poniżej przedstawiam najistotniejsze zmiany wprowadzone już, bądź w najbliższym czasie, w sądach rejonowych okręgu olsztyńskiego w ramach Tarczy Antykryzysowej 3.0:

 


Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Podczas wizyty w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach należy mieć zasłonięte usta i nos, a dodatkowo istnieje obowiązek dezynfekcji rąk oraz mierzenia temperatury interesantom przy wejściu do budynku sądu. Od dnia 18 maja 2020 r. otwarte jest Biuro Obsługi Interesanta i kasa, przy czym przy okienku tych biur może przebywać tylko jedna osoba, podczas gdy pozostałe są zobowiązane oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz. Jednocześnie interesanci nadal są zachęcani do załatwiania spraw za pośrednictwem telefonu lub internetu.

Ponadto, na salach rozpraw będą zamontowane osłony, a każdy z orzeczników oraz pracowników dodatkowo będzie miał możliwość skorzystania z maseczek i przyłbic.

W Sądzie Rejonowym w Bartoszycach w obecnej chwili jest planowane wprowadzenie pracy zmianowej.

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu w dniu 13 maja 2020r. zostały odwołane terminy rozpraw i posiedzeń jawnych w tamtejszym Sądzie do dnia 29 maja 2020 r. W związku z tym wciąż aktualne są ograniczenia w funkcjonowaniu Sądu i na chwilę obecną nie jest możliwa bezpośrednia obsługa interesantów. Zmiana tych ograniczeń jest przewidywana – w zależności od sytuacji epidemiologicznej – dopiero od 25 maja lub 1 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku

Sąd Rejonowy w Giżycku z uwagi na ograniczone możliwości zapewnienia pracownikom i interesantom bezpieczeństwa sanitarnego jeszcze do końca maja br. będzie funkcjonował tak, jak dotychczas. Natomiast od 1 czerwca 2020 r. jest planowane wprowadzenie licznych nowych rozwiązań w funkcjonowaniu Sądu.

Każda osoba wchodząca do budynków będzie zobowiązana nosić zasłonę ust i twarzy, zdezynfekować ręce oraz poddać się pomiarowi temperatury. W budynkach Sądu zostaną wyznaczone strefy dostępne tylko dla pracowników oraz strefy dostępne dla interesantów, w tym również stron postępowania, pełnomocników i obrońców z zachowaniem odpowiedniej odległości, – co najmniej 2 metry, bez możliwości wchodzenia do sekretariatów poszczególnych wydziałów. Interesanci wydziałów ksiąg wieczystych będą obsługiwani tylko w zakresie składanych wniosków o wpis hipotek – wnioski będzie można pozostawić w budynku Sądu, po uzyskaniu potwierdzenia wpływu wniosku. Pozostałe wnioski składane będą korespondencyjnie.

Wezwania do świadków będą kierowane na określone godziny wraz z informacją, że wcześniejsze przybycie jest niemożliwe ze względu na konieczność zachowania dystansu.

Pracownicy Biura Obsługi Interesanta będą przyjmować osoby po wcześniejszym telefonicznym wyznaczeniu godziny przyjęcia np. w celu zapoznania się z aktami sprawy – dotyczy to również prokuratorów oraz adwokatów i radców prawnych.

Z kolei pracownicy Biura Podawczego będą przyjmować korespondencję od interesantów w kolejności, pojedynczo tak, aby w pokoju znajdowała się jedna osoba, a pozostałe oczekują na swoją kolej na zewnątrz budynku Sądu.

Na salach rozpraw zostaną zamontowane przesłony na stołach sędziowskich oraz tych dostępnych dla stron. Publiczność na rozprawy zostanie wpuszczona jedynie na podstawie karty wejścia – po uprzednim zgłoszeniu zamiaru udziału w rozprawie lub posiedzeniu w odpowiednim wydziale Sądu i otrzymaniu karty wejścia.

W Sądzie Rejonowym w Giżycku nie jest przewidziana praca zmianowa.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Od dnia 19 maja 2020 r. interesanci będą mogli bezpośrednio w Sądzie uzyskać dostęp do Biura Podawczego, a od dnia 25 maja 2020 r. (w związku z pracami przygotowawczymi w zakresie zabezpieczeń) uzyskać dostęp do akt w Biura Obsługi Interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Do budynku Sądu będą wpuszczani interesanci do Biura Podawczego i BOI oraz wezwane i zawiadomione o terminie posiedzenia za ich okazaniem. Interesanci powinni mieć ze sobą dokument tożsamości, osłonę ust i nosa w postaci maseczki lub przyłbicy oraz rękawiczki, obowiązuje także pomiar temperatury oraz dezynfekcja rąk przy wejściu,

Ponadto, dystrybutory z płynem dezynfekującym będą umieszczone przy wejściu do Sądu, jak i przed salami rozpraw. W salach rozpraw umieszczone zostaną osłony z pleksi stołu sędziowskiego oraz słony boczne stołów  dla stron. Skład sędziowski i protokolant dodatkowo będzie wyposażony w środki ochrony osobistej w postaci przyłbicy i rękawiczek,

W Sądzie Rejonowym w Kętrzynie nie jest planowana praca zmianowa.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

W Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim od dnia 18 maja 2020 r. zostało otwarte Biuro Podawcze dla interesantów. Istnieje również możliwość zakupu e-znaków i uiszczenia opłat we wpłatomacie, wznowienie udostępniania akt po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji w dniu i godzinie uzgodnionej z kierownikiem sekretariatu poszczególnego wydziału.

Interesanci są wpuszczani do Sądu po wcześniejszym zmierzeniu temperatury przez pracownika ochrony i dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym. Interesanci powinni mieć usta i nos zasłonięte maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby, a interesanci, którzy będą zapoznawali się z aktami, również powinni mieć ze sobą rękawiczki jednorazowe.

Wciąż preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy interesantów z Sądem Ponadto, protokolanci na sali rozpraw będą wyposażeni w przyłbice lub maseczki.

Praca zmianowa nie jest planowana.

Sąd Rejonowy w Mrągowie

W Sądzie Rejonowym w Mrągowie częściowo wznawia się osobistą obsługę interesantów w zakresie możliwości nabywania znaków opłaty sądowej we wpłatomacie. Dostępna jest także możliwość osobistego składania pism w Biurze Podawczym.  

Do sądu wpuszczane będą osoby z zasłoniętymi ustami nosem. Natomiast jeszcze do końca maja 2020 r. nie jest planowane funkcjonowanie sekretariatów i Samodzielnej Sekcji Administracyjnej w zakresie osobistej obsługi interesantów. W tym okresie jest preferowane kontakt mailowy lub telefoniczny bądź pisemny z komórkami organizacyjnymi sądu.

W Sądzie Rejonowym w Mrągowie nie jest planowana praca zmianowa. Interesanci planując wizytę w sądzie muszą liczyć się z tym, że będą wpuszczani do budynku pojedynczo, po wcześniejszym wykonaniu pomiaru temperatury i odkażeniu rąk lub rękawiczek jednorazowych płynami dezynfekującymi. 

Z kolei przewidywany termin dla wznowienia rozpraw i posiedzeń to czerwiec 2020 r., przy czym sędziowie i protokolanci zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej w postaci przyłbic i ewentualnie osłon na sali rozpraw.

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Od dnia 15 maja 2020 r. do Sądu Rejonowego w Nidzicy są wpuszczane wyłącznie osoby mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby. Wyjątek stanowią interesanci przybywający na wezwanie lub zawiadomienie sądu, którzy nie mogą nosić maseczki z przyczyn zdrowotnych Warunkiem wejścia do budynku jest również poddanie się pomiarowi temperatury ciała, jednak te osoby, u których wynik pomiaru daje odczyt 38 stopni C i powyżej nie zostaną wpuszczone do środka.

Ponadto, interesant wchodzący do budynku zobowiązany jest do okazania wezwania lub zawiadomienia, a w przypadku jego braku służba ochrony zweryfikuje udział danej osoby w rozprawie lub posiedzeniu w systemie biurowości elektronicznej w Biurze Obsługi Interesantów Sądu.  Pozostałe osoby wchodzące do budynku powinny wskazać cel wizyty.

Od dnia 18 maja 2020 r. dostępne są wszystkie komórki organizacyjne sądu, za wyjątkiem przyjmowania interesantów przez Prezesa i Przewodniczących Wydziału. Możliwe jest również składanie pism procesowych osobiście.  Natomiast w przypadku przejrzenia akt w czytelni wymagane jest wcześniejsze umówienie się telefoniczne bądź e-mailowe.

Przed wejściem na salę rozpraw należy zdezynfekować ręce, mieć okrytą twarz i zachować 2 m odległości od innych osób.

W Sądzie Rejonowym w Nidzicy nie jest planowana praca zmianowa.

Sąd Rejonowy w Olsztynie

W Sądzie Rejonowym w Olsztynie większe zmiany w funkcjonowaniu w stosunku do dotychczasowego zostaną wprowadzone od dnia 25 maja 2020 r. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa tegoż Sądu od tego dnia nastąpi wyznaczanie i prowadzenie spraw w I i X Wydziale Cywilnym, V Wydziale Gospodarczym, III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich i IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, z ograniczeniem do spraw, w których liczba osób podlegających zawiadomieniu i wezwaniu na rozprawę lub posiedzenie łącznie nie przekracza 5, a udział ławnika nie jest potrzebny.

W Sądzie Rejonowym w Olsztynie została przewidziana praca w systemie dwuzmianowym. Pierwsza zmiana rozpoczyna się o godz. 8.30 i trwa do godz. 13.30, a druga zmiana – od godz. 14.30 do godz. 18.30-19.

Przy czym należy mieć świadomość, że przy wejściu do budynku Sądu obowiązują te same obostrzenia (zasłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, pomiar temperatury), jak wyżej wymienionych już sądach rejonowych.

Sąd Rejonowy w Piszu

Do budynku Sądu Rejonowego w Piszu wpuszczane są wyłącznie osoby z zasłoniętymi ustami i nosem. Obowiązuje także nakaz poddania się pomiarowi temperatury oraz dezynfekcji rąk.

Od 18 maja 2020 r. otwarte jest Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze oraz Czytelnia akt.

W Sądzie Rejonowym w Piszu nie jest planowana praca zmianowa.

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Od 25 maja 2020 r. otwarte zostanie Biuro Obsługi Interesanta, Biuro Podawcze i Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych, natomiast pozostałe komórki organizacyjne, w tym sekretariaty Wydziałów I – III i Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej będą dostępne tylko dla osób wezwanych bądź zawiadamianych przez te komórki,

Składanie pism procesowych i innych pism, takich jak wnioski i skargi, będzie możliwe w dotychczasowych formach, to jest za pośrednictwem poczty, a także bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta i Biurze Podawczym Wydziału V Ksiąg Wieczystych,

Do budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie będą wpuszczane osoby mające zasłonięte usta i nos – maseczką, przyłbicą, częścią garderoby - po podaniu celu wizyty, jak również po uprzednim wykonaniu pomiaru  temperatury ciała przez pracownika służby ochrony. 

Wstęp na inne kondygnacje niż parter budynku będą miały osoby wezwane lub zawiadomione, po okazaniu wezwania lub zawiadomienia oraz dokumentu tożsamości.

Pierwszeństwo wstępu w przypadku oczekiwania większej liczny osób w kolejce będą miały osoby dysponujące wezwaniem lub zawiadomieniem.

Interesanci udający się do Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego i Biura Podawczego V Wydziału Ksiąg Wieczystych będą wpuszczani pojedynczo – do każdej ze wskazanych komórek organizacyjnych.

Ilość osób przebywających na danej kondygnacji będzie uwzględniała konieczność zachowania wymaganego przepisami dystansu oraz pojemność sal rozpraw.

Sale rozpraw i ich wyposażenie będą systematycznie dezynfekowane, dozowniki z płynem dezynfekującym znajdują się także na każdej kondygnacji w okolicy sali rozpraw; sędziowie i protokolanci będą dysponowali środkami ochrony osobistej, takimi jak rękawiczki, maseczki i przyłbice. Z uwagi na niemożność zapewnienia właściwej dezynfekcji mikrofonów odstępuje się od nagrywania rozpraw,

Praca zmianowa w Sądzie Rejonowym w Szczytnie nie jest obecnie planowana.

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Informacje o tym, jak obecnie funkcjonuje Sąd Okręgowy w Olsztynie znajdą Państwo we wcześniejszym komunikacie pod następującym linkiem:

https://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1665:sady-wracaja-do-orzekania-ale-bedzie-inaczej-niz-przed-epidemia-koronawirusa&catid=44:komunikaty-rzecznikow-prasowych&Itemid=162

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 19 maja 2020 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.