Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zapadło rozstrzygnięcie w sprawie medialnej przydzielonej po sędzim Pawle Juszczyszynie
Zapadło rozstrzygnięcie w sprawie medialnej przydzielonej po sędzim Pawle Juszczyszynie PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym w dniu 3 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie, w której toku zostały wydane postanowienia m.in. o nałożeniu grzywien na Szefową Kancelarii Sejmu.

W dniu 3 lipca 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym, na podstawie art. 15 zzs3  ust. 1  ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 15 maja 2020 r.), odbyło się posiedzenie niejawne w sprawie o sygn. akt IX Ca 1302/19 z powództwa Eques Creditum Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego przeciwko Joannie S. o zapłatę. Po odbyciu tego posiedzenia zapadł wyrok oddalający apelację pozwanej.

Jednocześnie wyjaśniam, że powyższy wyrok dotyczy sprawy, w której toku zostało wydanych kilka postanowień będących w zainteresowaniu mediów. Mianowicie, chodzi o postanowienie o nałożeniu na Szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską grzywny w wysokości 3000 zł za nieuzasadnioną odmowę przedstawienia dokumentów zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z 20 listopada 2019 r., nakazującym Szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie dokumentów w postaci zgłoszeń oraz wykazów obywateli i sędziów popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów. W tym samym postanowieniu Sąd ukarał Agnieszkę Kaczmarską grzywną w wysokości 3000 zł także za niezastosowanie się bez uzasadnionych przyczyn do postanowienia  Sądu Okręgowego w Olsztynie z 13 stycznia 2020 r. o zarządzeniu oględzin dokumentów w siedzibie Kancelarii Sejmu. Szefowa Kancelarii Sejmu zaskarżyła decyzję o nałożeniu na nią obu grzywien. Termin posiedzenia w tym przedmiocie w najbliższym czasie zostanie wyznaczony.

W trakcie rozprawy przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w dniu 24 stycznia 2020 r. zapadło również postanowienie nakazujące Ministrowi Sprawiedliwości przedstawienie i przekazanie Sądowi oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w postaci korespondencji pomiędzy Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie potwierdzenia statusu sędziego osób, które poparły kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ministerstwo Sprawiedliwości pismem z 10 lutego 2020 r. udzieliło informacji, nie przedstawiając jednocześnie dokumentów w postaci żądanej korespondencji. I w tym zakresie postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie, na podstawie art. 359 § 1 kodeksu postępowania cywilnego uchylił powyższe postanowienie z uwagi na zmianę okoliczności sprawy.

Wydane w dniu 3 lipca 2020 r. wyrok i postanowienie w sprawie o sygn. akt 1302/19 są prawomocne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.

Nadmieniam, że na podstawie art. 378 § 1 kodeksu postępowania cywilnego Sąd drugiej instancji rozpoznając powyższą sprawę rozważał także z urzędu, czy w sprawie zachodzi nieważność postępowania. Jednak z uwagi na to, że wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym uzasadnienie zawierające motywy tej decyzji zostanie sporządzone jedynie w przypadku zgłoszenia wniosku przez strony, tj. Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny oraz Joannę S.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Adam Barczak
W zastępstwie Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 3 lipca 2020 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.