Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Podejrzani w sprawie o znęcanie się nad zwierzętami będą mogli opuścić areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego
Podejrzani w sprawie o znęcanie się nad zwierzętami będą mogli opuścić areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego PDF Drukuj artykuł


Sąd okręgowy w Olsztynie VII Wydział Karny Odwoławczy w dniu 16 lipca 2020 r. rozpoznał zażalenia na decyzje o tymczasowym aresztowaniu Zygmunta D.  oraz Daniela D. i uznał, że wobec obu podejrzanych można zastosować wolnościowe środki zabezpieczające w postaci m.in. poręczenia majątkowego i dozoru policji.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 20 czerwca 2020 r. przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec Zygmunta D. podejrzanego o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami oraz posiadanie bez wymaganego zezwolenia amunicji. Do pierwszego z wyżej wymienionych czynów miało dojść w bliżej nieustalonym czasie, ale nie później niż w dniu 17 czerwca 2020 r. w schronisku dla zwierząt w jednej z miejscowości na terenie gminy Biała Piska, gdzie Zygmunt D. prowadził działalność gospodarczą. Sąd Rejonowy podjął taką decyzję w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokuratorskiego. W ocenie Sądu potrzeba zastosowania wobec Zygmunta D. tymczasowego aresztowania wynikała m.in. z obawy, że podejrzany przebywając na wolności i mając świadomość realnej możliwości wymierzenia mu surowej kary (bezwzględnego pozbawienia wolności) może uciec lub ukryć się.

Kilka dni później Prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie zwrócił się do miejscowego Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania także wobec Daniela D. podejrzanego o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami, oszustwo na szkodę jednej z gmin w województwie warmińsko-mazurskim oraz formułowanie gróźb bezprawnych w celu wywarcia wpływu na świadka. Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 27 czerwca 2020 r. przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec Daniela D. tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. W ocenie Sądu potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania wynikała z obawy, że podejrzany przebywając na wolności i mając świadomość realnej możliwości wymierzenia kary pozbawienia wolności, może uciec lub ukrywać się i w ten sposób utrudniać postępowanie. Istniała również obawa, że podejrzany będzie próbował bezprawnie wpływać na zeznania osób, które występują w tej sprawie w charakterze świadków.

Obrońcy obu podejrzanych wnieśli zażalenia na decyzje Sądu o tymczasowym aresztowaniu.

Sąd Okręgowy w Olsztynie VII Wydział Karny Odwoławczy w dniu 16 lipca 2020 r. rozpoznał zażalenia obrońców Zygmunta D. oraz Daniela D. i zaskarżone postanowienia zmienił w ten sposób, że uzależnił uchylenie wobec obu podejrzanych  tymczasowe aresztowanie od złożenia w terminie 14 dni poręczenia majątkowego w kwocie po 150.000 zł, a w przypadku uchylenia tymczasowego aresztowania zastosowanie wobec podejrzanych dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się między sobą oraz zakazu opuszczania kraju.

Sąd Odwoławczy podkreślił, że analizując podstawy faktyczne zaskarżonych rozstrzygnięć nie sposób było podzielić zarzuty, wskazujące na brak  w niniejszej sprawie dowodów uprawdopodabniających sprawstwo obu podejrzanych zarzucanych im czynów. Sąd Odwoławczy zgodził się ze stanowiskiem Sądu I instancji, że zebrany na obecnym etapie materiał dowodowy czyni w dostatecznym stopniu możliwym uznanie, że obaj podejrzani popełnili zarzucane im przestępstwa. Nie mniej podkreślić należy, że choć postępowanie przygotowawcze znajduje się na początkowym etapie, to w jego toku zgromadzono i zabezpieczono już szereg dowodów, nie tylko tych materialnych, ale również osobowych, szczególnie poddanych na ewentualne próby bezprawnego nacisku. Dlatego w ocenie Sądu na obecnym etapie sprawy wobec obu podejrzanego można zastosować wolnościowe środki zabezpieczające. Obawy, że podejrzani przebywając na wolności podejmą działania w celu m.in. matactwa, ucieczki bądź ukrywania się przed organami wymiaru sprawiedliwości, nie są na tyle realne, aby uzasadniać stosowanie wobec nich najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd wziął pod uwagę także osobistą sytuację obu podejrzanych. Obaj mężczyźni prowadzili dotychczas ustabilizowany tryb życia, przy czym Sąd zwrócił uwagę, że Daniel D. ma na utrzymaniu ciężarną żonę i dziecko, natomiast Zygmunt D. boryka się z problemami zdrowotnymi.

Jednocześnie informuję, że w dniu 17 lipca 2020 r. oba poręczenia majątkowe zostały przyjęte.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Pełniący obowiązki Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie
Adam Barczak
Olsztyn, dnia 17 lipca 2020 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.