Strona główna Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności PDF Drukuj artykuł

 

Deklaracja dostępności


Sąd Okręgowy w Olsztynie
  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-08-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

•          część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

•          mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
•          część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Sąd Okręgowy w Olsztynie dokłada starań, aby na bieżąco zwiększać dostępność oraz usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Trwają prace nad przeniesieniem obecnej strony internetowej na nową platformę, która w większym stopniu powinna zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Bezpośrednio  po uruchomieniu nowej platformy przeprowadzony zostanie ponownie przegląd deklaracji dostępności i zostanie ona zaktualizowana.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona podmiotowa BIP Sądu Okręgowego w Olsztynie posiada następujące ułatwienia:

  1. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  2. Moduł wyszukiwania
  3. Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
  4. Wyróżnienie odnośników

Aplikacje mobilne

Sąd Okręgowy w Olsztynie nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Koordynator do spraw dostępności:

Katarzyna Kieżel
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok  
tel. 85/ 7430315 lub 515 369 492
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Jednocześnie Prezes i Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie wyznaczył Panią Martę Jakowicz-Rusakowską, inspektora jako osobę do ścisłej współpracy z koordynatorem do spraw dostępności w zakresie działań mających na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn

Dostępność wejścia do budynku

Sąd Okręgowy w Olsztynie mieści się w budynku przy ul. Dąbrowszczaków 44 A, tuż za budynkiem Sądu Rejonowego w Olsztynie. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez służbę ochrony obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali, lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali. Obok bramki znajduje się bramka wahadłowa, przez którą mogą przejeżdżać osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z małymi dziećmi w wózkach dziecięcych.

Dostępność korytarzy, schodów, wind i sal rozpraw

Budynek Sądu Okręgowego w Olsztynie nie posiada barier architektonicznych utrudniających poruszanie się po nim osób z niepełnosprawnościami, a jego zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura zapewnia nieskrępowany dostęp do sal rozpraw i pomieszczeń biurowych osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Na parterze umiejscowione zostały komórki organizacyjne, zajmujące się bezpośrednią obsługą interesantów, tj.:

  1. Biuro Obsługi Interesantów - pokój nr 3;
  2. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - pokój nr 27;
  3. Biuro Podawcze - pokój nr 6;
  4. Czytelnia akt - pokój nr 14.

W budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie znajduje się 18 sal rozpraw.

Sala nr 16 znajduje się na parterze, po lewej stronie po wejściu do budynku, tuż za windami.

Sala nr 36 znajduje się na parterze, po prawej stronie bezpośrednio po wejściu do budynku.

Sale nr 117; 123; 127; 131 znajdują się na I piętrze.

Sale nr: 217; 220; 224; 227 znajdują się na II piętrze.

Sale nr: 317; 324; 327; 331 znajdują się na III piętrze.

Sale nr: 417; 420; 424; 427 znajdują się na IV piętrze.

Rozprawy wywoływane są przy wykorzystaniu informacji głosowych przez głośnik.

Na wszystkie kondygnacje prowadzi klatka schodowa zlokalizowana po prawej stronie po wejściu do budynku oraz windy umiejscowione po lewej stronie po wejściu do budynku.

Na każdym piętrze znajdują się oznaczone toalety, których wyposażenie jest przystosowane do potrzeb z niepełnosprawnościami.

Sąd Okręgowy w Olsztynie posiada jedną przenośną pętlę indukcyjną, która znajduję się w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 3. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

Dostępność parkingu

Sąd Okręgowy w Olsztynie nie dysponuje parkingiem samochodowym, natomiast dostępny jest parking wzdłuż ulicy Dąbrowszczaków, który objęty jest strefą płatnego parkowania (podstrefa C). Informacje o stawkach opłat za postój dostępne są tutaj.  Na parkingu dostępne są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

Wyznaczeni pracownicy Sądu Okręgowego w Olsztynie, posługujący się językiem migowym, służą pomocą w komunikacji osobom niesłyszącym. Potrzebę w tym zakresie należy zgłosić pracownikowi Biura Obsługi Interesantów.

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Ul. Dąbrowszczaków 2

10-539 Olsztyn

 

Dostępność wejścia do budynku

Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada bariery architektoniczne. Wejście do budynku a następnie do pomieszczeń biurowych odbywa się po stromych schodach, brak windy. W budynku nie ma platform, pochylni, pętli indukcyjnych lub informacji głosowych. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.
W przypadku sporządzenia opinii w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów osoby niepełnosprawne zgłaszają się do pracownika I OZSS, który umówi spotkanie w tzw. „Błękitnym pokoju” w Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

Dostępność parkingu

I OZSS nie dysponuje parkingiem samochodowym, natomiast dostępny jest parking wzdłuż ulicy Dąbrowszczaków, który objęty jest strefą płatnego parkowania (podstrefa C). Informacje o stawkach opłat za postój dostępne są tutaj.  Na parkingu dostępne są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

Wyznaczeni pracownicy Sądu Okręgowego w Olsztynie, posługujący się językiem migowym, służą pomocą w komunikacji osobom niesłyszącym. Potrzebę w tym zakresie należy zgłosić pracownikowi Biura Obsługi Interesantów.

II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Ul. Brzozowa 16

11-700 Mrągowo

 

Dostępność wejścia do budynku

Budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek znajduje się na wysokim parterze, bezpośrednio do budynku prowadzą schody oraz jest dostępny podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma pętli indukcyjnych lub informacji głosowych. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

Dostępność parkingu

II OZSS nie dysponuje parkingiem samochodowym. Natomiast dostępny jest parking przy centrum handlowym, które znajduje się obok budynku II OZSS. Na parkingu dostępne są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

W II OZSS nie ma pracowników posługujący się językiem migowym.

Deklaracja dostępności sporządzona: 06.10.2020 r., przez Koordynatora ds. dostępności Martę Jakowicz -Rusakowską, zaakceptowana w dniu 06.10.2020 r. przez Prezesa oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Aktualizacja Deklaracji dostępności: sporządzona w dniu 01.04.2021 r., przez inspektora Martę Jakowicz-Rusakowską, zaakceptowana w dniu 01.04.2021 r., przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.