Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Były dyrektor jednego z olsztyńskich szpitali prawomocnie uniewinniony
Były dyrektor jednego z olsztyńskich szpitali prawomocnie uniewinniony PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 6 kwietnia 2021 r. wydał wyrok uniewinniający w sprawie odwoławczej Janusza Ch., byłego dyrektora olsztyńskiej Polikliniki. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie w dniu 1 sierpnia 2017 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Januszowi Ch. podejrzanemu o dokonanie pięciu przestępstw.

Pierwszy i zarazem najcięższy zarzut miał polegać na wyrządzeniu w okresie od 29 października 2012 r. do 13 czerwca 2013 r. znacznej szkody (w łącznej wysokości ponad 760 tys. zł) w majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Czynu tego miał dopuścić się Janusz Ch., ówczesny dyrektor tego podmiotu leczniczego. Zdaniem prokuratora oskarżony nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku należytego zajmowania się sprawami majątkowymi szpitala przy zawarciu m.in. umowy dzierżawy ze 108 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w zakresie budowy przez podmiot trzeci bunkra (do radioterapii)  na terenie 108 Szpitala w Ełku. W ocenie prokuratora umowa ta została zawarta bez przeprowadzenia właściwej i rzetelnej analizy finansowej oraz ogólnych warunków możliwości realizacji inwestycji, co miało skutkować poniesieniem bezzasadnych kosztów sporządzenia projektu koncepcyjnego, opłat za energię i podatki, czynsz dzierżawny oraz kosztów porozumienia rozwiązującego umowę dzierżawy (tj. czyny z art. 296 §1 kk i art. 231 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk ).

Cztery pozostałe zarzuty – z art. 231 §2 kk i art. 284 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk. – dotyczyły przekroczenia uprawnień w związku z pobieraniem pełnego wynagrodzenia za pracę w szpitalu i prowadzeniem w tym samym czasie zajęć dydaktycznych u innego pracodawcy, wbrew warunkom uzyskanej zgody na dodatkowe zatrudnienie w charakterze nauczyciela akademickiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach wolnych od pracy oraz w dni robocze w ramach urlopu.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 27 października 2020 r. uniewinnił Janusza Ch. od najpoważniejszego zarzutu dotyczącego wyrządzenia znacznej szkody w majątku szpitala. Tym samym wyrokiem Sąd uznał jednak Janusza Ch. za winnego popełnienia pozostałych zarzucanych mu czynów związanych z pobieraniem pełnego wynagrodzenia za pracę w szpitalu i prowadzeniem w tym samym czasie zajęć w szkole policyjnej, korygując jednocześnie wysokość przywłaszczonych, nienależnych oskarżonemu kwot oraz uznając, że czyny te stanowią ciąg przestępstw. Janusz Ch. został za to skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres dwóch lat tytułem próby. Sąd orzekł wobec oskarżonego także karę grzywny w kwocie 10 tys. zł oraz obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego szpitala w kwocie 28659,69 zł.

Sąd Rejonowy, odnosząc się do zarzutu, od którego Janusz Ch. został uniewinniony, wskazał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dał wystarczających podstaw do przyjęcia, że oskarżony dopuścił się popełnienia czynu zabronionego. Projekt budowy ośrodka radioterapii w Ełku, który ostatecznie nie został zrealizowany, był przedsięwzięciem o znacznym stopniu trudności, a przesłuchani w sprawie świadkowie – nawet ci świadkowie, którzy krytycznie odnosili się do oskarżonego – przyznawali, że z punktu widzenia społecznego, dla dobra osób chorych, powstanie takiego ośrodka byłoby ze wszech miar korzystne. W ocenie Sądu, oskarżony decydując się na to przedsięwzięcie miał świadomość, że będą wiązały się z tym pewne trudności i ryzyko. Niewątpliwie jednak, biorąc pod uwagę wcześniejsze przedsięwzięcia, jakich podejmował się Janusz Ch., mógł on liczyć, że również teraz ryzyko jest uzasadnione, a trudności uda mu się przezwyciężyć. Oskarżony konsultował się z prawnikami i podejmował szereg działań mających na celu zabezpieczenie realizacji projektu oraz interesu szpitala. Jednak nie mógł przewidzieć, że z przyczyn od niego nie do końca zależnych nie uda się zrealizować tej inwestycji. W tej sytuacji, w ocenie Sądu Rejonowego, trudno było czynić mu zarzut, że jego zachowania były nieprzemyślane i niegospodarne.

Apelacje od powyższego wyroku wnieśli prokurator i obrońca.

Sąd Okręgowy w Olsztynie VII Wydział Karny Odwoławczy w dniu 6 kwietnia 2021 r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie uniewinniające Janusza Ch. od zarzutu dotyczącego wyrządzenia znacznej szkody w majątku szpitala. Ponadto, Sąd Okręgowy uniewinnił oskarżonego od czterech pozostałych zarzucanych mu czynów związanych z pobieraniem pełnego wynagrodzenia za pracę w szpitalu i prowadzeniem w tym samym czasie zajęć w szkole policyjnej. W odniesieniu do tych zarzutów Sąd Odwoławczy wskazał, że Janusz Ch. będąc dyrektorem szpitala miał nienormowany czas pracy. Z zebranych w sprawie dowodów w postaci dokumentów, jak i zeznań świadków wynika, że czas poświęcony na prowadzenie zajęć w szkole policyjnej oskarżony odpracowywał w szpitalu w m.in. późnych popołudniowych godzinach, a także w weekendy. Dlatego, w ocenie Sądu Okręgowego, nie sposób było przyjąć, że Janusz Ch. dopuścił się przywłaszczenia jakichkolwiek kwot pobieranych tytułem pracy w szpitalu.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2021 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.