Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów - zmiana terminu rozpoczęcia konkursu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów - zmiana terminu rozpoczęcia konkursu PDF Drukuj artykuł

  Olsztyn, 14 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika

II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

w Sądzie Okręgowym w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie

– zmiana daty rozpoczęcia konkursu

 

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie

w ogłaszaniu o konkursie na stanowisko

kierownika II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

Sądu Okręgowego w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie

(oznaczenie konkursu: K-1100-7/21)

z dnia 12 marca 2021 r. zmienia datę rozpoczęcia konkursu.

 

Konkurs rozpocznie się 20 kwietnia 2021 roku (pierwszy etap) w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie przy ulicy Dąbrowszczaków 44 A, i będzie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowisko kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 367).

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. pierwszy etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu polega na ocenie:
  a)        czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 wyżej wskazanego rozporządzenia, czy zostało złożone w terminie,
  b)         czy kandydat spełnia wymagania określone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 708 z późn. zm.)
 2. drugi etap – praca pisemna:
  a)      polega na sporządzeniu przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez komisję konkursową,
  b)        zadanie na pracę pisemną w konkursie na stanowisko kierownika zespołu polega na opracowaniu propozycji rozwiązania problemu dotyczącego organizacji i funkcjonowania opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów lub metodologii opiniowania przez specjalistów albo na ocenie opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, przedstawionej wraz z opisem lub dokumentacją przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz dokumentami z akt sprawy, w ramach której opinia została zlecona,
  c)         pracę pisemną kandydata komisja konkursowa ocenia w skali od 0 do 20 punktów biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów, o których mowa w § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 367).
  Do trzeciego etapu konkursu dopuszczani są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 10 punktów z pracy pisemnej.
 3. trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja konkursowa sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs i ocenia je w skali od 0 do 10 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji oraz poprawnego formułowania wniosków w zakresie zadań wykonywanych na tym stanowisku.

Po zakończeniu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie ustala kolejność kandydatów według liczby uzyskanych punktów, uwzględniając kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 16 punktów w trakcie konkursu i co najmniej 4 punkty w trzecim etapie konkursu. Komisja konkursowa ustala kolejność kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe oraz wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku, na które jest przeprowadzony konkurs.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydata do drugiego etapu (co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem) i trzeciego etapu konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie  www.olsztyn.so.gov.pl

                                                                            PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO

                                                                                           W OLSZTYNIE

                                                                                       Danuta Hryniewicz

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.