Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze na umowę na czas określony w zastępstwie za nieobecnego w pracy pracownika
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze na umowę na czas określony w zastępstwie za nieobecnego w pracy pracownika PDF Drukuj artykuł

                                                                                  Olsztyn,  23 kwietnia 2021 r.

 

 

Ogłoszenie

o konkursie na stanowisko urzędnicze (p.o. inspektora)

na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

 

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze (p.o. inspektora) na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie (w zakresie obsługi spraw obrotu prawnego z zagranicą)

 

 • Oznaczenie konkursu: K-1100-11/21
 • Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

 

 I.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 1. Czynności związane ze współpracą prawną w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz postępowania karnego w stosunkach międzynarodowych (m. in. przygotowywanie projektów  pism do organów zagranicznych oraz placówek dyplomatycznych; analiza wniosków wpływających z zagranicy i przygotowywanie projektów pism do właściwych organów wykonujących wnioski; współpraca z sędziami koordynatorami ds. współpracy z zagranicą);
 2. Prowadzenia akt i korespondencji dotyczącej wniosków o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych w   sprawach zagranicznych, na podstawie Konwencji, umów i rozporządzeń wspólnotowych (m. in. kontrola formalna wniosków; sporządzanie projektów pism do organów zagranicznych w sprawie wniosków o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych);
 3. Rejestracja dokumentów podlegających uwierzytelnieniu do użytku zagranicą oraz przygotowywanie dokumentów do dokonania uwierzytelnienia podpisów.
 4. Sporządzanie projektów pism do tłumaczy przysięgłych zlecających dokonanie tłumaczeń.
 5. Przygotowywanie danych do sprawozdań,  zbiorczych zestawień  i innych informacji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą.
 6. Rejestracja wniosków, czynności i pism w programach komputerowych i kontrolkach.
 7. Zakładanie i prowadzenie akt spraw.
 8. Obsługa interesantów.
 9. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych.

II.   Wymagania niezbędne:   

 1. Posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego pierwszego stopnia.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 7. Znajomość j. angielskiego (w mowie i piśmie).
 8. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania na komputerze umożliwiająca samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word oraz pracę w programie Excel.  

 III.  Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. określającego szczegółowe czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego i karnego w stosunkach międzynarodowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1657 z późn. zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.),
 2. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
 3. Kreatywność i asertywność,
 4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 5. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 6. Umiejętność pracy w zespole,
 7. Znajomość j. niemieckiego.

   IV.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).
 2. Własnoręcznie podpisane CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 3. Oświadczenia kandydata:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe,
 • o posiadaniu stanu zdrowia kandydata pozwalającego na zatrudnienie na  danym stanowisku.
 1. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO (druk w załączeniu).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje,  doświadczenie zawodowe.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu).  
 4. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu – urna znajdująca się w przedsionku sądu z napisem Biuro Podawcze lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę naboru (K-1100-11/21) w terminie do 10 maja 2021 r. na adres: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn.

 

 

Inne informacje

 W Sądzie Okręgowym w Olsztynie w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia osób niepełnosprawnych jest  niższy niż 6%. W związku z powyższym zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania niezbędne do udziału w konkursie.

 1. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia – poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie: www.olsztyn.so.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu.
 3. Kandydatom niezakwalifikowanym lub niezatrudnionym złożone dokumenty rekrutacyjne zostaną odesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w ciągu 7 dni po zakończonym konkursie.

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Kim jest Administrator, Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

- Listownie: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn;

- E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Telefon: 89/ 521 61 55;

W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych:

- Telefon: 89/521 61 32;

- E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skąd pochodzą Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana;

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie nie pozwoli na przeprowadzenie rekrutacji.

W przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do rekrutacji, niezbędne jest podanie danych zgodnych z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie przetwarzamy dane osobowe, w celu rekrutacji.

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

-        Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

-        Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych;

-        Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w celu wspomagania nas w wykonywaniu naszych zadań, tj. podmioty świadczące usługi finansowe, prawne, ochrony, informatyczne.

-        Dane osobowe nie będą udostępniane do Państwa Trzeciego, natomiast wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Okręgowego, poprzez umieszczenie danych w postaci imienia i nazwiska.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni, w przypadku jeśli nie zostanie Pani/Pan zrekrutowany. W przypadku, gdy zostanie Pani/Pan zatrudniona/y, dane osobowe będzie przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a po zakończeniu zatrudnienia dane osobowe usuniemy, postępując zgodnie obowiązującą w Sądzie Okręgowym w Olsztynie instrukcją kancelaryjną.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

-        Prawo dostępu do swoich danych osobowych,

-        Prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych;

-        Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym) swoich danych osobowych;

-        Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

-        Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

-        Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

-        Prawo do informacji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

-        Prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Niezbędne do tego celu informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Pani/Pana sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostanie Pani/Pan poinformowany na piśmie bądź w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie o sposobie załatwienia swojej sprawy. Termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Pani/Pana żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Pani/Pana uprawnień, otrzyma Pani/Pan od nas stosowane pisemne uzasadnienie.

Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a nasza odpowiedź nie będzie dla Pani/Pana zadowalająca, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia powództwa przed właściwym miejscowo sądem powszechnym;

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebraliśmy, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

Ważne:

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w zakresie automatycznych decyzji i profilowania?

Sąd Okręgowy w Olsztynie nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

A jak dbamy o Pani/Pana dane osobowe?

Aby dowiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa prosimy odwiedzić stronę internetową Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89/ 521-61-57.

 

 

D  Y  R  E  K  T  O  R

Sądu Okręgowego w Olsztynie

wz. Beata Maciejewska 

 

 

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.