Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 29 kwietnia 2021 r. 

 

Ogłoszenie

o konkursie na staż urzędniczy

w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje, w drodze konkursu, nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w pełnym wymiarze czasu pracy (docelowo inspektor w Oddziale Administracyjnym)

 

 •   Oznaczenie naboru: K-1100-12/21
 •   Wymiar etatu: 1/1
 •   Liczba wolnych stanowisk pracy:

 

 

I.      Zakres wykonywanych zadań:

 1. Obsługa systemów związanych z zakresem działania Oddziału Administracyjnego;
 2. Przygotowywanie projektów pism na zarządzenie prezesa, wiceprezesów oraz dyrektora sądu w sprawach administracyjnych;
 3. Prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem informacji publicznych w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie;
 4. Przygotowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem ławników (w tym rozpisywanie posiedzeń Rady Ławniczej) i lekarzami sądowymi (w tym kontrola merytorycznej poprawności rachunków i zestawień wystawianych przez lekarzy sądowych);
 5. Opracowywanie dokumentacji związanej z ustanawianiem i zwalnianiem biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie;
 6. Prowadzenie dokumentacji związanej z wpływem petycji w trybie Ustawy o petycjach do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie;
 7. Dokonywanie zmian, dbałość o aktualizację, wprowadzanie na stronę internetową sądu i BIP treści zleconych przez prezesa, wiceprezesa i dyrektora sądu, jak również okresowa kontrola stron BIP sądów rejonowych okręgu olsztyńskiego;
 8. Wprowadzanie na stronę intranetową sądu (SWOR) aktualności oraz zarządzeń prezesa i dyrektora sądu;
 9. Wykonywanie czynności w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego;
 10. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych.

II.  Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego pierwszego stopnia.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 7. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania na komputerze umożliwiająca samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word oraz pracę w programie Excel.  

 III.  Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.),
 2. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
 3. Kreatywność i asertywność,
 4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 5. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 6. Umiejętność pracy w zespole,
 7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera.

   IV.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).
 2. Własnoręcznie podpisane CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 3. Oświadczenia kandydata:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe,
 • o posiadaniu stanu zdrowia kandydata pozwalającego na zatrudnienie na  danym stanowisku.
 1. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO (druk w załączeniu).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje,  doświadczenie zawodowe.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu). 
 4. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

            Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze, urna znajdująca się w przedsionku sądu lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę konkursu (K-1100-12/21) w terminie do 17 maja 2021 r. na adres: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn.

 

Inne informacje

 

 1. W Sądzie Okręgowym w Olsztynie w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia osób niepełnosprawnych jest  niższy niż 6%. W związku z powyższym zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania niezbędne do udziału w konkursie.
 2. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do II etapu konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia – poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie: www.olsztyn.so.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu.
 4. Kandydatom niezakwalifikowanym lub niezatrudnionym złożone dokumenty rekrutacyjne zostaną odesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w ciągu 7 dni po zakończonym konkursie.
 5. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto na stanowisku stażysty w pełnym wymiarze czasu pracy: 3.400 zł.

 

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Kim jest Administrator, Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

- Listownie: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn;

- E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Telefon: 89/ 521 61 55;

W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych:

- Telefon: 89/521 61 32;

- E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skąd pochodzą Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana;

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie nie pozwoli na przeprowadzenie rekrutacji.

W przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do rekrutacji, niezbędne jest podanie danych zgodnych z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie przetwarzamy dane osobowe, w celu rekrutacji.

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

-        Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

-        Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych;

-        Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w celu wspomagania nas w wykonywaniu naszych zadań, tj. podmioty świadczące usługi finansowe, prawne, ochrony, informatyczne.

-        Dane osobowe nie będą udostępniane do Państwa Trzeciego, natomiast wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Okręgowego, poprzez umieszczenie danych w postaci imienia i nazwiska.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni, w przypadku jeśli nie zostanie Pani/Pan zrekrutowany. W przypadku, gdy zostanie Pani/Pan zatrudniona/y, dane osobowe będzie przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a po zakończeniu zatrudnienia dane osobowe usuniemy, postępując zgodnie obowiązującą w Sądzie Okręgowym w Olsztynie instrukcją kancelaryjną.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

-        Prawo dostępu do swoich danych osobowych,

-        Prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych;

-        Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym) swoich danych osobowych;

-        Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

-        Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

-        Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

-        Prawo do informacji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

-        Prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Niezbędne do tego celu informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Pani/Pana sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostanie Pani/Pan poinformowany na piśmie bądź w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie o sposobie załatwienia swojej sprawy. Termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Pani/Pana żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Pani/Pana uprawnień, otrzyma Pani/Pan od nas stosowane pisemne uzasadnienie.

Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a nasza odpowiedź nie będzie dla Pani/Pana zadowalająca, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia powództwa przed właściwym miejscowo sądem powszechnym;

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebraliśmy, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

Ważne:

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w zakresie automatycznych decyzji i profilowania?

Sąd Okręgowy w Olsztynie nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

A jak dbamy o Pani/Pana dane osobowe?

Aby dowiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa prosimy odwiedzić stronę internetową Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89/ 521-61-57.

 

 

 

                           Rafał Turek

Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.