Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sprawa tragicznego wypadku w zakładzie pracy w gminie Świętajno do ponownego rozpoznania
Sprawa tragicznego wypadku w zakładzie pracy w gminie Świętajno do ponownego rozpoznania PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił wyrok sądu pierwszej instancji warunkowo umarzający postępowanie karne wobec trzech mężczyzn oskarżonych w sprawie wypadku w jednym z zakładów pracy na terenie gminy Świętajno, w którym zginęły trzy osoby. Powyższa sprawa została przekazana Sądowi Rejonowemu w Szczytnie do ponownego rozpoznania.

Akt oskarżenia w tej sprawie w dniu 31 marca 2020 r. wpłynął do Sądu Rejonowego w Szczytnie. Sprawa dotyczyła zdarzenia, do którego doszło w dniu 25 sierpnia 2017 r. w miejscowości Długi Borek w gminie Świętajno, na terenie zakładu zajmującego się przetwarzaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Według ustaleń prokuratora zatrudniony na stanowisku brygadzisty Mirosław W., nie mając odpowiedniego przeszkolenia oraz wobec braku w zakładzie procedury pobierania próbek surowca ze zbiorników, w godzinach porannych miał polecić jednemu z pracowników pobranie takiej próbki. Pracownik, wykonując tę czynność, nie posiadał na sobie żadnych odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zaraz po zejściu do zbiornika stracił przytomność.

Mirosław W. miał nadto akceptować i nie przerwać zejścia do wnętrza zbiornika dwóch kolejnych mężczyzn - innych pracowników, którzy podjęli próbę wydostania ze zbiornika pokrzywdzonego.

W rezultacie w zdarzeniu tym zginęły trzy osoby. Przyczyną ich nagłej i gwałtownej śmierci było ostre zatrucie siarkowodorem, którego stężenie wewnątrz zbiornika przekraczało dopuszczalne normy.

Mirosław W. został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci trzech osób.

Aktem oskarżenia objęci zostali także dyrektor zakładu Dariusz Ś. oraz zatrudniony w tym zakładzie na stanowisku specjalisty BHP Radosław G. Na obu mężczyznach ciążył zarzut niedopełnienia obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych w zakładzie pracowników.

Oskarżeni odpowiadali przed sądem z wolnej stopy. Na rozprawie w dniu 18 stycznia 2021r. na wniosek obrońców trzech oskarżonych, przy braku sprzeciwu oskarżycieli posiłkowych, ich pełnomocnika i prokuratora, sprawa została skierowana do mediacji.

W toku mediacji przeprowadzonej z udziałem trzech oskarżonych reprezentowanych przez obrońców oraz trzech oskarżycielek posiłkowych – córki i żon zmarłych pokrzywdzonych reprezentowanych przez pełnomocnika – zostały zawarte ugody. Na podstawie zawartych ugód oskarżeni zobowiązali się do zapłaty na rzecz oskarżycielek posiłkowych kwot po 1000 zł na rzecz każdej z nich od oskarżonego Mirosława W., kwot po 44 000 zł na rzecz każdej z nich od oskarżonego Dariusza Ś. i kwot po 5000 zł na rzecz każdej z nich od oskarżonego Radosława G.

Na kolejnej rozprawie w dniu 31 maja 2021r. trzej oskarżeni i ich obrońcy złożyli wnioski o skierowanie sprawy na posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania. Obecni na rozprawie oskarżycielka posiłkowa i pełnomocnik pozostałych oskarżycielek posiłkowych oraz prokurator nie sprzeciwili się temu wnioskowi.

W związku z powyższą sytuacją sprawa została skierowana na posiedzenie w przedmiocie rozważenia możliwości warunkowego umorzenia postępowania. Posiedzenie odbyło się w dniu 16 czerwca 2021r. Obecni na nim oskarżeni, ich obrońcy oraz pełnomocnik oskarżycielek posiłkowych zgodnie wnieśli o warunkowe umorzenie postępowania, natomiast prokurator sprzeciwił się temu wnioskowi.

Jeszcze w tym samym dniu, tj. 16 czerwca 2021 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie wobec trzech oskarżonych, obciążając ich poniesionymi przez oskarżycielki posiłkowe wydatkami oraz kosztami sądowymi.

Sąd Rejonowy wydał takie orzeczenie, ponieważ uznał, że w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki pozwalające na zastosowanie wobec oskarżonych instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Sąd wskazał, że warunkowe umorzenie postępowania można stosować, gdy wina sprawców i społeczna szkodliwość popełnionych czynów nie są znaczne, okoliczności popełnienia tych czynów nie budzą wątpliwości, a postawa sprawców i ich dotychczasowy sposób życia pozwalają przypuszczać, że pomimo umorzenia postępowania będą oni przestrzegać porządku prawnego, w szczególności nie popełnią przestępstwa. Przy czym Sąd Rejonowy miał na uwadze również ustalenia ugód zawartych w tej sprawie w postępowaniu mediacyjnym.

Powyższy wyrok został zaskarżony przez prokuratora i pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 15 października 2021 r. rozpoznał apelację w powyższej sprawie i wydał wyrok uchylający orzeczenie sądu pierwszej instancji oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Szczytnie. Sąd Okręgowy, nie kwestionując ustaleń faktycznych i winy oskarżonych, odmiennie niż Sąd Rejonowy w Szczytnie ocenił stopień zawinienia i społecznej szkodliwości czynów zarzucanych oskarżonym, uznając, że jest on znaczny. Sąd Odwoławczy wziął przy tym pod uwagę ilość zaniedbań, których dopuścili się oskarżeni oraz – w konsekwencji tych zaniedbań – skutek, jakim była śmierć trzech osób.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 20 października 2021 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.