Strona główna Informacje Obrót Zagraniczny Obrót Zagraniczny - Informacje ogólne
Obrót Zagraniczny - informacje ogólne PDF Drukuj artykuł

 

Sądy okręgowe podejmują czynności związane ze współpracą międzynarodową w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. (Dz U. 2002 r. Nr.17, poz. 164 ze zm.), określające szczegółowe czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego i karnego w stosunkach międzynarodowych oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2001- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015 r., poz. 133 - t.j.).

 

W kwestii udzielenia pomocy osobom dochodzącym roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkujących poza krajem sąd okręgowy działa w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U. L 7 z 10.01.2009, s.1) odnośnie do państw Unii Europejskiej oraz Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz.U.61.17.87) odnośnie do państw sygnatariuszy konwencji (poza krajami UE). Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużników przebywających na terenie Albanii, Brazylii, Czarnogóry, Hondurasu, Norwegii, Turcji, Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki odbywa się na podstawie Konwencji Haskiej o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzonej dnia 23 listopada 2007 roku natomiast dochodzenie alimentów z Kanady odbywa się na zasadzie wzajemności. W pozostałych przypadkach na podstawie umów dwustronnych sądem właściwym do skierowania wniosku jest sąd wydający orzeczenie o alimentach.

 

Informacje oraz pomoc udzielana osobom zainteresowanym przez sądy okręgowe w przedmiocie opracowania i przygotowania dokumentów jest bezpłatna.

 

Ważne informacje dotyczące dochodzenia roszczeń alimentacyjnych na stronach poniżej:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości – alimenty

Europejski Atlas Sądowniczy - zobowiązania alimentacyjne

Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.