Strona główna Informacje Wzory pism, formularze, broszury
Wzory pism, formularze, broszury PDF Drukuj artykuł

FORMULARZE, BROSZURY I PUBLIKACJE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

DRUKI W POSTĘPOWANIU CYWILNYM:

apelacja od wyroku

druk urzędowy oświadczenia majątkowego do ubiegania się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

druk urzędowy oświadczenia majątkowego do zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

odwołanie od decyzji ZUS

skarga na czynności komornika

pełnomocnictwo do odbioru korespondencji

pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbiższej


pozew o rozwód

pozew o separację

uzupełnienie braków pozwu

wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

wniosek o odpis wyroku rozwodowego

wniosek o odpis wyroku rozwodowego przy zwolnieniu od kosztów

wniosek o odpis wyroku rozwodowego z klauzulą wykonalności (alimenty)

wniosek o odpis pracomocnego wyroku rozwodowego przy zwolnieniu od kosztów sądowych

wniosek o rejestrację czasopisma

wniosek o ubezwlasnowolnienie

wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

wniosek o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego

wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem

wniosek o odpis prawomocnego wyroku


wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

wniosek o zwrot kosztów podróży

zażalenie na postanowienie

zgodny wniosek o separację

zwrot opłaty

wniosek ławnika o wypłatę ryczałtu

wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania

 

 

DRUKI W POSTĘPOWANIU KARNYM:

druk urzędowy oświadczenia majątkowego do ubiegania się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

wniosek oskarżyciel posiłkowy

wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

wniosek o przerwę w karze

wniosek o rozłożenie na raty

wniosek o wyrażenie zgody na widzenie

wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

pisemna zgoda osób wspólnie zamieszkująych do wniosku o dozór elektroniczny

wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

wniosek o odpis prawomocnego wyroku

wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

wniosek o zatarcie skazania

wniosek o zwrot kosztów podróży

wniosek ławnika o wypłatę ryczałtu

 

DRUKI ZAPYTANIA O KARALNOŚĆ:

zapytanie o udzielenie informacji o osobie

zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.