Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Apelacje od rozstrzygnięcia w sprawie małoletniej Roksany M.
Apelacje od rozstrzygnięcia w sprawie małoletniej Roksany M. PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich postanowieniem z dnia 15 grudnia 2016 r. pozbawił władzy rodzicielskiej rodziców małoletniej Roksany M. i nakazał umieścić małoletnią w placówce opiekuńczo-wychowawczej bądź rodzinie zastępczej wskazanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Jednocześnie sąd oddalił wniosek Jadwigi B. o ustanowienie jej rodziną zastępczą dla wnuczki.

O podjęciu przez sąd postanowienia zadecydowały przesłanki określone w art. 111 kro, 109 kro w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności rażące zaniedbania obowiązków rodzicielskich i brak odpowiednich kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej przez babcię.

Rozstrzygnięcie, czy dziecko ma być umieszczone w domu dziecka, rodzinie zastępczej zawodowej lub spokrewnionej, np. u babki, zależy od oceny okoliczności danej sprawy i badanych indywidualnie kompetencji kandydata na rodzinę zastępczą.

Postanowienie w tej sprawie nie jest prawomocne. W dniu 23 stycznia 2017 r. do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynęły dwie apelacje dotyczące rozstrzygnięcia w sprawie małoletniej Roksany M. Jedną apelację złożyła matka Roksany, a drugą pełnomocnik babci dziewczynki. Obie apelacje są dotknięte brakami formalnymi, dlatego przewodniczący wydziału jest zobligowany wydać zarządzenia w przedmiocie uzupełnienia braków formalnych apelacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Ponadto, w odniesieniu do pytań dziennikarzy z prośbą o uściślenie, co konkretnie zadecydowało o takim, a nie innym postanowieniu sądu w powyższej sprawie, chcę nadmienić, że w oparciu o art. 153 § 2 kpc oraz 5751 § 1 kpc postępowanie przed sądem toczyło się z wyłączeniem jawności rozprawy, wobec czego takich szczegółowych informacji niestety nie możemy Państwu udzielić. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że wspomniane wyżej przepisy mówią o tym, że w sprawach opiekuńczych osób małoletnich sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, jeżeli przeciwko publicznemu rozpoznaniu sprawy przemawia dobro małoletniego.

Beata Grzybek

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.