Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wyrok w sprawie urzędników oskarżonych o nieprawidłowości przy przetargach
Wyrok w sprawie urzędników oskarżonych o nieprawidłowości przy przetargach PDF Drukuj artykuł

 

W dniu 31 maja 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie zapadł wyrok wobec 5 osób oskarżonych o bezprawne działania podczas przetargów realizowanych w urzędach w Olsztynie i Dywitach. Sąd uniewinnił trzy osoby, a dwie pozostałe ukarał grzywną w kwocie po 3 tys. zł.

Przygotowany przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie akt oskarżenia w tej sprawie obejmował osiem osób, w tym pięciu urzędników oraz trzech przedsiębiorców. Przestępstwa, jakie prokuratura opisała w akcie oskarżenia miały polegać m.in. na obietnicy i wręczeniu korzyści majątkowej urzędnikowi, zmowie przetargowej oraz przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych podczas kilku postępowań przetargowych realizowanych w 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie oraz – w jednym przypadku – w Urzędzie Gminy w Dywitach. Zamówienia, które znalazły się w zainteresowaniu prokuratury, dotyczyły głównie obsługi medialnej imprez związanych z promocją zdrowej żywności, kulturą i sportem na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Trzej główni oskarżeni – przedsiębiorcy (świadczący usługi multimedialne) Władysław B. i Tadeusz Z. oraz były dyrektor jednego z departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Igor H. – już w październiku ub. roku dobrowolnie poddali się karom pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem tytułem próby oraz karom grzywny.

Natomiast sprawa czterech pozostałych urzędników oraz jednego przedsiębiorcy została rozpoznana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie w zwyczajnym trybie. W tej grupie oskarżonych znalazła się Joanna W. - D., kierowniczka biura w jednym z departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, na której ciążyły trzy zarzuty przekroczenia uprawnień (z art. 231 §2 kk). Jeden z nich był związany z organizacją przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kampanii medialnej w związku z realizacją imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, regionalną i lokalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r. Prokuratura zarzuciła Joannie W. – D., że dokonała negatywnej oceny oferty złożonej przez konsorcjum firm na kwotę 238 tys. zł, wbrew wcześniej ustalonym kryteriom. W konsekwencji miało to doprowadzić do unieważnienia tego postępowania na skutek odrzucenia tej oferty, a następnie rozpisania kolejnego przetargu, w którym oferta innej firmy - należącej do Władysława B. i Tadeusza Z. – na kwotę 350 tys. zł została wybrana jako najkorzystniejsza. Prokuratura uznała, że było to działanie zarówno na szkodę interesu prywatnego, jak i publicznego. Drugi zarzut dotyczył przekroczenia uprawnień w związku z organizacją we wrześniu 2014 r. imprezy „Olsztyn Green Festiwal”.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 31 maja 2017 r. uniewinnił Joannę W. – D. od obu tych zarzutów uznając, że oskarżona przy realizacji tych zamówień nie złamała prawa. Sąd uznał ją natomiast winną przekroczenia uprawnień i niedopełnienia  obowiązków w związku z organizacją w 2014 r. „Ogólnopolskich Warsztatów Samorządowych  - Rolnictwo lokalne, żywność regionalna i tradycyjna” i ich obsługi. Sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia zwrócił uwagę, że Joanna W.-D. podając przedsiębiorcy Władysławowi B., w rozmowie telefonicznej, kwotę, jaka zostanie przeznaczona przez urząd marszałkowski na realizację tego zadania, tj. 2,8 tys. zł, nie przekazała tej informacji pozostałym oferentom, czym działała na szkodę interesu publicznego. Sąd dokonał jednak zmiany kwalifikacji czynu na art. 231 §1 kk, ponieważ nie dopatrzył się w postępowaniu oskarżonej działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sąd skazał ją za to na grzywnę w wysokości 3 tys. zł.

Na karę 3 tys. zł grzywny została skazana także Ewa D., inspektor w jednym z departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Sąd uznał ją winną przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy organizacji i obsłudze medialnej II Biegu Europejskiego, który odbył się 5 października 2014 roku w Olsztynie. Jej  przewinienie polegało na tym, że przekazując przedsiębiorcy Władysławowi B. informację o kwocie przeznaczonej na realizację tego zadania, tj. 120 tys. zł, nie przekazała tej informacji pozostałym oferentom, czym działała na szkodę interesu publicznego. Sąd także w tym przypadku zmienił kwalifikację czynu, uznając, że jest to przestępstwo z art. 231 §1 kk.

Tym samym wyrokiem sąd uniewinnił Mirosława G., inspektora zajmującego się sprawami informatyzacji w Urzędzie Gminy w Dywitach, od zarzutu przekroczenia uprawnień w związku z postępowaniem dotyczącym zakupu ekranu reklamowo – informacyjnego (tj. art. 231 §2 kk). Wyrok uniewinniający zapadł również wobec Pawła K., przedsiębiorcy ubiegającego się o to zamówienie, a odpowiadającego m.in. za wywieranie wpływu na powyższe postępowanie przetargowe (tj. o przestępstwo z art. 230a § 1 kk).

Sąd wydał wyrok uniewinniający także wobec Bożeny W. - Z., dyrektor jednego z departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego. Prokurator zarzucił jej przekroczenie uprawnień w związku z przetargiem na organizację i obsługę w dniu 5 listopada 2014 r. konferencji podsumowującej wdrożenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko – mazurskim w 2014 r. pn. „Człowiek podstawą rozwoju regionu”. Jej przewinienie miało polegać na przekazaniu Władysławowi B. informacji o kwocie, jaka była przeznaczona na realizację tego zamówienia. Jednak w ocenie sądu informacja o tej kwocie była informacją jawną, dostępną dla każdej osoby, dlatego jej przekazanie w żaden sposób nie naruszało przepisów.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 31 maja 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.