Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd stwierdził zasiedzenie działki leśnej na rzecz Nadleśnictwa Olsztyn
Sąd stwierdził zasiedzenie działki leśnej na rzecz Nadleśnictwa Olsztyn PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 7 czerwca 2017 r. zmienił w całości zaskarżone orzeczenie Sądu I instancji i stwierdził o zasiedzeniu przez Skarb Państwa gruntów leśnych położonych w miejscowości Kaplityny w gminie Barczewo.

Sprawa dotyczy gruntów leśnych o powierzchni 3,87 ha, które dawniej wchodziły w skład gospodarstwa w miejscowości Kaplityny w gminie Barczewo należącego do Urszuli K. Gdy kobieta w latach 70-tych ub. wieku wyjechała na stałe do Niemiec, decyzją Naczelnika Miasta i Gminy w Barczewie z dnia 5 kwietnia 1977 r. cała jej nieruchomość  o łącznej powierzchni 25,4 ha wraz z budynkiem mieszkalnym, oborą i stodołą stała się własnością Skarbu Państwa. Niedługo potem część tej nieruchomości w postaci działki leśnej została przekazana na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Nadleśnictwa Kudypy, które weszło w jej posiadanie w dniu 10 lutego 1979 r. Natomiast w dniu 1 lipca 1990 r. działka została przekazana nowoutworzonemu Nadleśnictwu Olsztyn.

Urszula K. przed kilkoma laty podjęła starania o odzyskanie gospodarstwa, których efektem było stwierdzenie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Barczewie z 5 kwietnia 1977 r. w części dotyczącej przejęcia na rzecz Skarbu Państwa m.in. gruntów leśnych.

W tej sytuacji Skarb Państwa – Nadleśnictwo Olsztyn w marcu 2014 r. skierował do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności działki leśnej z udziałem Arnolda K. (spadkobiercy majątku Urszuli K.). Wnioskodawca argumentował, że przejął te grunty w dniu 10 lutego 1979 r., w dobrej wierze, i od tego czasu nieprzerwanie posiada tę nieruchomość, prowadzi na niej gospodarkę leśną, wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i płaci podatek leśny, co świadczy o posiadaniu samoistnym. Leśnicy przekonywali, że przyjmując, iż bieg zasiedzenia rozpoczął się w dniu 10 lutego 1979 r., nabycie własności tej działki nastąpiło 10 lutego 1989 r.

Pełnomocnik Arnolda K. wniósł o oddalenie wniosku uznając go za bezzasadny. Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 22 listopada 2016 r. oddalił wniosek i zasądził od wnioskodawcy kwotę 3,6 tys. zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sąd w uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, że Skarb Państwa był posiadaczem tej nieruchomości w złej wierze, a właściwą datą rozpoczęcia biegu jej zasiedzenia jest 4 czerwca 1989 r., od której możliwe było dochodzenie swoich roszczeń przez uczestnika. Zatem w ocenie sądu rejonowego termin zasiedzenia działki leśnej upłynąłby dopiero w dniu 4 czerwca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy rozpoznając apelację Skarbu Państwa nie podzielił argumentacji Sądu I instancji i postanowieniem z dnia 7 czerwca 2017 r. zmienił zaskarżone orzeczenie w całości. Sąd Okręgowy stwierdził, że Skarb Państwa już z dniem 1 września 1990 r. nabył przez zasiedzenie sporną działkę. Sąd zasądził także od Arnolda K. na rzecz wnioskodawcy kwotę 2,7 tys. zł tytułem zwrotu kosztu postępowania apelacyjnego.

W ocenie Sądu odwoławczego początkową datą do liczenia terminu zasiedzenia w tej sprawie powinna być data 1 września 1980 r., od której można było w trybie postępowania administracyjnego wzruszać nieprawidłowe prawomocne decyzje administracyjne. Jednak poprzednicy prawni Arnolda K. z tej drogi nie skorzystali, choć mieli taką możliwość. Sąd Okręgowy uznał w takiej sytuacji, że Lasy Państwowe objęły nieruchomość w posiadanie będąc w dobrej wierze, dlatego termin jej zasiedzenia upłynął 1 września 1990 r.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski - Żegalski
Rzecznik prasowy Sądu okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 8 czerwca 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.