Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Mieszkańcy wygrali w sądzie ze spółdzielnią
Mieszkańcy wygrali w sądzie ze spółdzielnią PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie rozpoznał dwie sprawy wytoczone przez mieszkańców objętych wyrokami eksmisyjnymi przeciwko Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W obu przypadkach Sąd stanął po stronie ludzi zagrożonych eksmisją.

W dniu 29 czerwca 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie X Wydział Cywilny zapadły dwa orzeczenia, które pozbawiły w części wykonalności wyroki eksmisyjne wobec dwóch rodzin zamieszkałych w lokalach Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, położonych przy ul. Lengowskiego i ul. Porannej w Olsztynie.

Lokale socjalne nie nadawały się do zamieszkania

Pierwsze z wymienionych wyżej orzeczeń dotyczy sprawy (sygn. akt X C 3279/15) czteroosobowej rodziny, która mieszka w spółdzielczym lokalu przy ul. Lengowskiego w Olsztynie. Wioleta S., Halina S., Łukasz S. oraz Paweł G. we wrześniu 2015 r. wnieśli do Sądu pozew przeciwko Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o pozbawienie wykonalności zaocznego wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z 26 listopada 2012 r. nakazującego im, aby opuścili, opróżnili i wydali spółdzielni mieszkanie. W uzasadnieniu pozwu wskazali m.in., że Gmina Olsztyn nie wypełniła ciążącego na niej obowiązku dostarczenia im lokalu socjalnego. W ich ocenie zaoferowane przez Gminę lokale socjalne, położone w budynku przy ul. Poprzecznej 20 w Olsztynie, z uwagi na zły stan nie nadawały się do zamieszkania. Wyjaśniali też, że zadłużenie, jakie posiadali w OSM, zostało już prawie w całości spłacone. Natomiast pozwana Spółdzielnia wniosła o oddalenie powództwa w całości argumentując, że zmierza ono jedynie do bezzasadnego blokowania postępowania egzekucyjnego.

Sąd Rejonowy rozpoznając tę sprawę ustalił, że po wydaniu wyroku eksmisyjnego powodowie rzeczywiście zaczęli regulować zadłużenie powstałe w Spółdzielni, a w dniu 12 kwietnia 2017 r. Halina S. dokonała spłaty pozostałych zaległości czynszowych. Jednak zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy miało ustalenie, czy lokale zaproponowane tej rodzinie przez Gminę spełniały kryteria ustawowe dla lokali socjalnych, czy też nie. Sąd, który uczestniczył w oględzinach mieszkań przy ul. Poprzecznej 20 w Olsztynie przeprowadzonych z udziałem biegłego, doszedł ostatecznie do wniosku, że nie spełniają one takich kryteriów i – w stanie w jakim się wówczas znajdowały - nie nadają się do stałego zamieszkiwania przez ludzi. Sąd zwrócił uwagę, że wskazane przez Gminę lokale nie były wyposażone w żadne źródło ciepła, które pozwalałoby na ich ogrzanie w okresie obniżonych temperatur. Kolejną kwestią był też brak odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, który może mieć wpływ na zdrowie i życie zamieszkujących w nim osób. Mając to na uwadze Sąd uwzględnił żądanie powodów i pozbawił wykonalności wyrok eksmisyjny w części nakazującej im opróżnienie, opuszczenie i wydanie Spółdzielni mieszkania przy ul. Lengowskiego.

Rodzina Z. wciąż ma prawo do mieszkania socjalnego

Drugie orzeczenie pozbawiające wykonalności wyroku o eksmisji dotyczy sprawy pięcioosobowej rodziny, która mieszka w budynku Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Porannej w Olsztynie (sygn. akt XC 1673/17). Krzysztof Z., Kamila Z., Marzena Z., Maria M. i Dominika Z. w kwietniu 2017 r. wnieśli do Sądu pozew przeciwko Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o pozbawienie wykonalności wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z 23 kwietnia 2009 r., nakazującego im opróżnienie spółdzielczego mieszkania i przyznającego im prawo do lokalu socjalnego oraz wstrzymującego eksmisję do czasu złożenia przez Gminę Olsztyn oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. W uzasadnieniu pozwu wskazali, że niedługo po wydaniu wyroku eksmisyjnego Gmina zaproponowała im lokal socjalny położony przy ul. Towarowej w Olsztynie i na tej podstawie komornik wszczął postępowanie egzekucyjne zmierzające do eksmisji z mieszkania spółdzielczego. Do eksmisji jednak nie doszło, ponieważ w 2011 r. Gmina cofnęła ofertę zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. Towarowej i przydzieliła go innej rodzinie. W związku z tym komornik umorzył postępowanie egzekucyjne. W 2012 r. rodzinie Z. zaoferowano lokal socjalny przy ul. Poprzecznej 20 w Olsztynie. Jednak i tym razem nie doszło do przekwaterowania, co miało mieć związek z prośbą rodziny Z. do Spółdzielni o nieegzekwowanie wyroku eksmisyjnego i prośba ta została uwzględniona. Tymczasem pismem z dnia 26 sierpniu 2016 r. komornik działając na wniosek Spółdzielni powiadomił rodzinę Z. o wszczęciu egzekucji wyroku eksmisyjnego z 2009 r. oraz, że Gmina Olsztyn wskazała, iż ich prawo do lokalu socjalnego wygasło”. Jednocześnie komornik wezwał dłużników do opróżnienia spółdzielczego lokalu i przekwaterowania się do pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Poprzecznej 20 w Olsztynie. Jednak do eksmisji w tym terminie nie doszło z uwagi na skargę dłużników na działania komornika. Wobec tego komornik pismem z dnia 23 lutego 2017 r. ponownie wezwał Z. do opróżnienia mieszkania przy ul. Porannej wyznaczając im na to dzień 25 kwietnia 2017 r.

Z. w uzasadnieniu pozwu podnieśli, że ich zdaniem budynek przy ul. Poprzecznej 20 w Olsztynie nie nadaje się do zamieszkania w szczególności ze względu na brak ciepłej wody i ogrzewania. OSM wniosła natomiast o oddalenie powództwa.

Sąd Rejonowy po analizie zgormadzonego w sprawie materiału dowodowego uznał, że nie doszło do wygaśnięcia prawa rodziny Z. do lokalu socjalnego. Sąd zwrócił uwagę, że w odniesieniu do tej sprawy wykonanie wyroku eksmisyjnego w punkcie dotyczącym opróżnienia mieszkania przy ul. Porannej było uzależnione od przedstawienia rodzinie Z. oferty umowy najmu lokalu socjalnego. Oferta taka została przedstawiona, ale, jak wynika to wprost z pisma Gminy Olsztyn z dnia 8 sierpnia 2011 r., Gmina Olsztyn ofertę tę wycofała, a lokal zaoferowała innym najemcom. W związku z tym Sąd pozbawił wykonalności wyrok eksmisyjny w części nakazującej rodzinie Z. opróżnienie spółdzielczego mieszkania, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił.

Oba wyroki są nieprawomocne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2017 r.
 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.