Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Oświadczenie w sprawie publikacji portalu Express.olsztyn.pl
Oświadczenie w sprawie publikacji portalu Express.olsztyn.pl PDF Drukuj artykuł

 

W dniu 20 grudnia 2017 r. na internetowym portalu Express.olsztyn.pl został opublikowany artykuł dotyczący decyzji Sądu Rejonowego w Olsztynie o umieszczeniu dwójki małoletnich w pieczy zastępczej. W związku z tym informujemy, że nieprawdą jest, jak sugeruje autor tej publikacji, że Sąd odebrał rodzicom dzieci z powodu biedy.

W dniu 11 grudnia 2017 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich wpłynął wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego na terenie jednej z gmin powiatu olsztyńskiego o wgląd w sytuację dwójki małoletnich, siedmioletniej Oliwii i pięcioletniego Andrzeja. W kolejnym dniu do Sądu wpłynął wniosek kuratora sądowego, który sprawuje nadzór nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej przez rodziców Oliwii i Andrzeja, o zmianę sposobu ograniczenia władzy rodzicielskiej. W takiej sytuacji Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z 14 grudnia 2017 r. udzielił zabezpieczenia w postaci umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Natomiast w dniu 15 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie zwrócił się do kuratora sądowego o przymusowe odebranie dwójki małoletnich.

We wspomnianej wyżej publikacji portalu Express.olsztyn.pl znalazły się informacje, które sugerują czytelnikom, że Sąd odebrał rodzicom dzieci z powodu biedy, co jest nieprawdą. Sąd podejmując decyzję w tej sprawie kierował się tylko i wyłącznie dobrem dzieci, a nie sytuacją materialną rodziny.

W artykule znalazła się również informacja, że rodzice nic nie wiedzieli o posiedzeniu, na którym Sąd zadecydował o odebraniu im dzieci. W związku z tym informujemy, że uczestnicy postępowania, czyli rodzice małoletnich, rzeczywiście nie zostali powiadomieni o terminie rozprawy, bowiem postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane na posiedzeniu niejawnym. Jako podstawę prawną w postanowieniu wskazano art. 756 1 kpc, zgodnie z którym w sprawach dotyczących pieczy nad dzieckiem sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy, chyba że chodzi o wypadek niecierpiący zwłoki, który zdaniem sędziego referenta miał miejsce w realiach niniejszej sprawy. Nie możemy udzielić na ten temat bardziej szczegółowych informacji, ponieważ postępowanie ma charakter niejawny i każda osoba, która ujawnia istotne okoliczności tego postępowania łamie prawo. Nadmieniamy, że w dniu 15 grudnia 2017 r. Sąd wydał również zarządzenie o przesłaniu kopii wniosku GOPS do Prokuratury Rejonowej Olsztyn – Południe w związku z podejrzeniem, że w tej rodzinie mogło dojść do popełnienia czynu zabronionego o charakterze obyczajowym na szkodę małoletniej Oliwii.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ma charakter tymczasowy, może być zmienione w toku postepowania, zarówno z inicjatywy uczestników postępowania, jak i przez Sąd z urzędu, o ile zmienią się okoliczności, które stały się podstawą udzielenia zabezpieczenia. Na czas wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia Sąd nie dysponował informacjami o ewentualnych kandydatach na rodzinę zastępczą. Do chwili obecnej nie wpłynął również wniosek o ustanowienie rodziną zastępczą dla małoletnich żadnego członka rodziny uczestników postępowania.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 21 grudnia 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.