Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wyrok uniewinniający w sprawie adwokatów oskarżonych o płatną protekcję
Wyrok uniewinniający w sprawie adwokatów oskarżonych o płatną protekcję PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 2 lutego 2018 r. zmienił zaskarżony wyrok Sądu pierwszej instancji i uniewinnił pięć osób, w tym trzech prawników, od wszystkich zarzucanych im czynów w sprawie o płatną protekcję.

Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku w sierpniu 2010 r. sporządziła w tej sprawie akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom, wśród których było trzech adwokatów - Ryszard B. z Gdańska, Stanisław B. z Elbląga oraz Czesław M. (emerytowany adwokat) spod Warszawy. Adwokaci zostali oskarżeni o to, że wprowadzali w błąd swoich klientów co do posiadania wpływów w sądach okręgowych w Gdańsku bądź Elblągu i w zamian za pieniądze (kwoty od kilkunastu do 30 tys. zł) podejmowali się pośrednictwa w załatwieniu spraw polegających na doprowadzeniu do wydania orzeczeń o przerwie w odbywaniu kary pozbawienia wolności lub o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbywania kary pozbawienia wolności (tj. o czyny z art. 230 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.). Dwóm pozostałym oskarżonym - Jarosławowi Sz.-K. oraz Jarosławowi W. z województwa pomorskiego – prokurator zarzucił pomocnictwo do płatnej protekcji, mianowicie, że skontaktowali jednego z pokrzywdzonych z adwokatem Ryszardem B., jako człowiekiem, który posiada wpływy w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, pozwalające na uzyskanie orzeczenia o warunkowym zwolnieniu (tj. czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 230a § 1 k.k.). Do przestępstw objętych aktem oskarżenia miało dojść w roku 2003, 2005, 2006 oraz 2008 na terenie m.in. Gdańska i Elbląga.

Proces adwokatów przez kilka lat toczył się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Sąd Rejonowy wyrok w tej sprawie ogłosił w dniu 28 kwietnia 2017 r. uznając głównych oskarżonych za winnych przestępstwa płatnej protekcji (tj. art. 230 § 1), ale jednocześnie stwierdzając, że nie ma dowodów na to, że doszło do oszustwa. 

Ryszard B. został wówczas uznany za winnego popełnienia dwóch zarzucanych mu czynów (w stosunku do jednego zarzutu postępowanie zostało umorzone z uwagi na przedawnienie karalności czynu) i za to otrzymał karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego także grzywnę w wysokości 105000 zł oraz zakaz wykonywania zawodu adwokata na okres 10 lat.

Stanisław B. został skazany na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego również grzywnę w wysokości 90 tys. zł oraz 10-letni zakaz wykonywania zawodu adwokata.

Czesław M. za popełniony czyn usłyszał karę 2 lat i 6 miesięcy więzienia oraz grzywny w kwocie 10 tys. zł. Sąd orzekł także przepadek korzyści majątkowych uzyskanych przez oskarżonych.

Tym samym wyrokiem na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres trzech lat próby skazał sąd Jarosława Sz. - K. oraz Jarosława W. Obaj mężczyźni zostali ukarani również grzywną w wysokości po 3 tys. zł.

Sąd Rejonowy podając ustne motywy wyroku zwrócił uwagę, że oskarżeni w sprawie mecenasi powoływali się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości w stosunku do osób, które były skazane prawomocnymi wyrokami. Zeznania złożone przez te osoby były głównymi dowodami w tej sprawie i sąd dał im wiarę.

Apelację od tego rozstrzygnięcia wnieśli wszyscy oskarżeni, a także obrońcy Ryszarda B., Stanisława B. oraz Czesława M.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 2 lutego 2018 r. zmienił rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji i uniewinnił oskarżonych od wszystkich zarzucanych im czynów. Sąd odwoławczy przedstawiając ustne motywy wyroku podkreślił, że sprawa była bardzo trudna. Rzadko bowiem zdarza się, aby w tak obszernej sprawie, gdzie materiał dowodowy liczy kilka tysięcy kart z załącznikami, w wyjaśnieniach oskarżonych i zeznaniach świadków liczyło się w zasadzie każde zdanie, a nawet słowo. Świadkowie w tej sprawie byli przesłuchiwani po kilkanaście razy, a ich relacje zmieniały się. Mimo że materiał dowodowy dotyczył tylko czterech zdarzeń z udziałem oskarżonych rozrósł się do gigantycznych rozmiarów z powodu konieczności weryfikacji relacji stron. Trudność tej sprawy polegała głównie na tym, że nie było wystarczająco dużo materialnych i obiektywnych dowodów, które pozwalałyby zweryfikować zeznania osób pomawiających oskarżonych. W ocenie Sądu Okręgowego, gdyby ten materiał dowodowy potwierdził sprawstwo i winę oskarżonych, to wymierzone oskarżonym przez Sąd Rejonowy kary oraz środki karne byłyby jak najbardziej zasadne i sprawiedliwe. Należy bowiem uznać za szczególnie naganne i zasługujące na potępienie zachowanie osób wykonujących zawody zaufania publicznego, które narażają na szwank dobro wymiaru sprawiedliwości. Osoby takie z całą stanowczością powinny być rugowane z zawodu i ponosić surowe kary. Ale w tej sprawie tak nie było, a przynajmniej zebrane dowody nie pozwoliły na przyjęcie takich ustaleń. Analiza akt sprawy potwierdziła natomiast, że ocena dowodów zebranych w postępowaniu została dokonana przez Sąd pierwszej instancji rażąco pobieżnie, wybiórczo, a czasami wręcz dowolnie.

Wyrok jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 2 lutego 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.