System dozoru elektronicznego pomaga skazanym uniknąć stygmatyzacji Drukuj artykuł


 20191127 103919 1

W dniu 27 listopada 2019 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Tematem wiodącym spotkania było 10-lecie  funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego w Polsce.

W dniu 27 listopada 2019 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Spotkanie poprowadziła Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie  Danuta Hryniewicz, Przewodnicząca Warmińsko – Mazurskiej  Rady  Terenowej  ds. Readaptacji  i  pomocy  Skazanym. W  posiedzeniu  uczestniczyli  członkowie  rady , zaproszeni  do  udziału  w  pracach  rady  na  podstawie  art. 40 § 2 kkw  m.in.: Hanna Winkel, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sędzia   SO  Piotr Mądry z Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, Pani  płk Elżbieta  Jankowska  Dyrektor  Okręgowy  Służby  Więziennej  w  Olsztynie   liczni funkcjonariusze Służby Więziennej, w tym gen. Paweł Nasiłowski – Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu SW i jednocześnie pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Systemu Dozoru Elektronicznego  w  charakterze  prelegenta , oraz przedstawiciele Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, pracownicy  naukowi  Uniwersytetu  Warmińsko – Mazurskiego , przedstawiciele Policji, Urzędu Miasta w Olsztynie, kuratorskiej służby sądowej, czy wreszcie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Tematem wiodącym posiedzenia było 10-lecie funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego ( w skrócie SDE), który działa w Polsce już od 1 września 2009 r. Jego obsługą zajmują się obecnie funkcjonariusze i pracownicy cywilni Służby Więziennej.

SDE to system wykonywania krótkoterminowej (nieprzekraczającej 1 roku) kary pozbawienia wolności, który polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu elektronicznej aparatury monitorującej w postaci m.in. nadajnika zakładanego na nogę lub rękę oraz urządzenia rejestrującego ruchy osoby monitorowanej. Odbywanie przez skazanego kary pozbawienia w SDE następuje na mocy zezwolenia sądu penitencjarnego. Sąd udzielając takiego zezwolenia określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalić się z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca, na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu świadczenia pracy, wykonywania praktyk religijnych, kształcenia, sprawowania opieki nad inną osobą lub dokonania niezbędnych zakupów. Wykonywanie przez skazanego nałożonych na niego przez sąd penitencjarny obowiązków podlega ścisłej kontroli, natomiast uchylanie się od wykonywania tych obowiązków skutkuje osadzeniem w zakładzie karnym.

Gen. Paweł Nasiłowski w trakcie posiedzenia rady poinformował, że aktualnie średnia dobowa liczba skazanych odbywających karę w Systemie Dozoru Elektronicznego wynosi 5 tys. osób (bardzo często są to osoby skazane za długi alimentacyjne), a efektywność wykonania kar w tym systemie wynosi od 90 do 93 proc. – Przy czym dozór elektroniczny jest wielokrotnie tańszy od klasycznego wykonania kary pozbawienia wolności – podkreślił generał Paweł Nasiłowski.

Z kolei sędzia Piotr Mądry podał dane statystyczne dotyczące wniosków o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie SDE, które są kierowane do Sądu Okręgowego w Olsztynie. W 2017 r. wpłynęły 1243 takie wnioski, z których 337 zostało uwzględnionych. Rok później na 1112 wniosków uwzględniono 314, natomiast od początku bieżącego roku wpłynęły 1124 wnioski, z czego 321 zostało rozpatrzonych pozytywnie. – SDE to dobra rzecz nie tylko z uwagi na kwestie ekonomiczne i przeludnienie w zakładach karnych – powiedział Sędzia Piotr Mądry. – Odbywając karę w tym systemie skazani mają szansę wprowadzić u siebie nawyk samodyscypliny, zachowują więzi rodzinno-społeczne, mogą także kontynuować terapię i chodzić do pracy. Unikają w ten sposób stygmatyzacji ze strony innych obywateli, że są osobami karanymi.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Waldemar Saliński, kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Braniewie, który omówił warunki skutecznej w  resocjalizacji skazanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Na zakończenie posiedzenia referat  wygłosiła pani  Grażyna  Dziubani  specjalista  z  zakresu zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, przedstawiła negatywny  wpływ  na  zdrowie  i  zachowanie  ludzi niekontrolowanego    przyjmowania dostępnych na rynku  suplementów  diety, e – papierosów, napojów  energetyzujących.

Poniżej fotorelacja z posiedzenia rady:

20191127 103657 1

20191127 103947 1

20191127 104017 1

20191127 104059

20191127 112536

20191127 114715

20191127 120620

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 29 listopada 2019 r.