Dostęp do informacji publicznej Drukuj artykuł

 

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać pisemnie na adres Sądu Okręgowego w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44 A, 10-543 Olsztyn, elektronicznie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub złożyć w Biurze Podawczym (na parterze w siedzibie sądu, pokój nr 6).

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że:

- informacja nie może być udostępniona w tym terminie, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku);

- środki techniczne sądu nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu – postępowanie umarza się.

Jeśli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. dokonanie kserokopii, przekształcenie informacji lub zapisanie na nośniku) można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - tekst ustawy

 1. Informacja sektora publicznego, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest przekazywana w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek.
 2. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.
 3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 4. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 5. Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, m.in. w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na:
  - ochronę informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych;
  - ochronę prywatności osób fizycznych i tajemnicy przedsiębiorcy. 
 6. Podmiot zobowiązany nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności
 7. Od decyzji w przedmiocie odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty służy odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

        

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod następującymi linkami:
obowiązek informacyjny i rozpoznawanie wniosków i skarg.