Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Drukuj artykuł

       

Sprawy rozpoznawane przez Sąd Okręgowy w Olsztynie załatwiane są w postępowaniu cywilnym lub karnym.

Pisma wnoszone są do sądu za pośrednictwem poczty, bądź składane bezpośrednio w biurze podawczym sądu, mieszczącym się na parterze w pokoju nr 6.

Na piśmie wpływającym do sądu pracownik biura podawczego zamieszcza adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Kopertę, w której pismo nadesłano załącza się do pisma.  Pismo adresowane imiennie doręcza się bez otwierania koperty. Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, pracownik biura podawczego poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń. Następnie korespondencja przekazywana jest do poszczególnych komórek organizacyjnych.

Wszystkie sprawy ewidencjonowane są w sposób przewidziany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Sposób postępowania z pismami wszczynającymi postępowanie w sprawie regulują natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Sprawy rozpoznawane są według kolejności ich wpływu do sądu. Poza kolejnością na terminy rozpraw kierowane są sprawy osób tymczasowo aresztowanych i pozbawionych wolności oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynów. Przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza tą kolejnością, jeżeli zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek.

Przewodniczący wydziału przydziela sprawy sędziom, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, w sposób wskazany przez kolegium sądu okręgowego. Sprawozdawcę w kolejnych sprawach przewodniczący wydziału wyznacza według alfabetycznej listy sędziów danego wydziału, uwzględniając stan referatów poszczególnych sędziów, w tym rodzaj i ciężar gatunkowy poszczególnych spraw, celem równomiernego obciążenia sędziów. Możliwe jest odstąpienie od kolejności z alfabetycznej listy sędziów i wyznaczenie sędziego sprawozdawcę w kolejnych sprawach, jeżeli sprawa, która ma być przydzielona, pozostaje w związku z inną sprawą z referatu danego sędziego.

Sposób przydzielania spraw sędziom w sprawach wpływających do wydziałów karnych sądów pierwszej instancji i sądów odwoławczych określają przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Jeżeli pismo wszczynające postępowanie wpłynęło do wydziału, który nie jest właściwy w sprawie, przewodniczący wydziału, przed jego rejestracją w danym wydziale, zarządza niezwłoczne przekazanie pisma zgodnie z właściwością.